Page 18

Apothekersblad_N_09_september_2015

Grafiek Antibioticaverbruik stabiel sinds het begin van de waarnemingen Voor de aanvang van het winterseizoen loont het wellicht de moeite om eens te kijken naar de evolutie van het antibiotica- verbruik. En als we er even over nadenken, dan vinden we onmiddellijk heel wat factoren die daar een invloed op hebben. • Om te beginnen is het antibioticaverbruik onderhevig aan seizoenseffecten. Reeds meer dan twintig jaar verzamelt het WIV (Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid) per week gegevens over het aantal grieppatiënten of patiënten met acute luchtweginfecties. Epidemische drempels kunnen worden overschreden in het begin van het jaar, of op het einde ervan: naargelang van de jaren wordt deze drempel dus 0,1 of 2 keer bereikt. • Vanaf 1999 publiceert het BCFI artikels in de Folia Pharmacotherapeutica over het rationeel gebruik van antibiotica in de eerstelijnszorg. • Vanaf 2000 kennen we mediacampagnes om een doelmatig gebruik van antibiotica aan te moedigen. • Het aantal innamen van de voorgeschreven dosissen verandert per dag en stemt daardoor vaak niet meer overeen met de DDD van de WHO voor een aantal therapeutische klassen binnen de antibiotica. • Binnen de antibiotica zijn er verschuivingen tussen de verschillende deelklassen. • In juni 2001 werd de referentieterugbetaling opgestart, met de bedoeling om de uitgaven van de verplichte verzekering te beperken voor geneesmiddelen waarvoor er generieken zijn en zo budget vrij te maken voor nieuwe, innovatieve geneesmiddelen. Van in het begin zitten er antibiotica in de referentieterugbetaling. • Sinds 1 april 2012 moet een apotheker een van de goedkoopste geneesmiddelen afleveren bij de uitvoering van een VOS (voorschrift op stofnaam) en sinds 1 mei 2012 moet elk voorschrift van een antibioticum of een antimycoticum worden beschouwd als een VOS. We beschikken nu over Ifstatdata met betrekking tot de geneesmiddelen afgeleverd in de publieke officina’s en terugbetaald door de verplichte verzekering binnen de derdebetalersregeling, van januari 1996 Apothekersblad n 18 — Grafiek r. 9 - september 2015 tot en met mei 2015. In deze bijdrage kijken we naar het globale verbruik van antibiotica. We zullen het hier dus niet hebben over verschuivingen in het verbruik, en ook niet over de evolutie van de uitgaven voor antibiotica. We vergelijken wel de evolutie van het globale antibioticaverbruik met de evolutie van het totaal verbruik van terugbetaalde geneesmiddelen. Om het verbruik te meten, drukken we het uit in het aantal DDD per 1000 inwoners en per dag. Op die manier vlakken we het effect van de demografie op het verbruik uit en kunnen ook internationale vergelijkingen worden gemaakt. Preciseren we nog dat we hier met inwoners het aantal verzekerden bedoelen binnen de verplichte verzekering. Vóór 2008 waren de zelfstandigen daar niet bij, vermits hun kleine risico’s – met daarin het risico op uitgaven voor terugbetaalbare geneesmiddelen – immers pas werden opgenomen in de verplichte verzekering vanaf 2008. De DDD is de veronderstelde gemiddelde onderhoudsdosis per dag voor de hoofdindicatie bij volwassenen. Door een veranderend voorschrijfgedrag correspondeert het aantal DDD niet noodzakelijk met het aantal


Apothekersblad_N_09_september_2015
To see the actual publication please follow the link above