Page 14

Farmaceutisch_Tijdschrift_van_Belgie_nr_3_september

Samenstelling van de Belgische griepvaccins voor het seizoen 2015-2016 M. Van Steenkiste1 1. Influenza 1→5 Het influenzavirus is wereldwijd één van de belangrijkste oorzaken van morbiditeit en mortaliteit. Gemiddeld infecteert het influenzavirus jaarlijks 5 tot 15% van de wereldbevolking, resulterend in 250.000 tot 500.000 doden per jaar. Bij ernstige epidemieën kan een derde van de bevolking worden getroffen. Een griepepidemie komt vooral voor tijdens de winterperiode. Drie tot vier keer per honderd jaar duikt een nieuw influenzavirus op. De ernst van de epidemie of pandemie varieert van jaar tot jaar en wordt bepaald door de antigene variatie van de circulerende virusstammen en de kwetsbaarheid van de populatie. De naam “influenza” is afkomstig uit het Italië in de 15e eeuw, van een epidemie die toegeschreven werd aan de “invloed van de sterren”. De eerste pandemie die beantwoordt aan de omschrijving van influenza had plaats in 1580. De gekendste pandemie, “de Spaanse griep” uit 1918-1919, veroorzaakte wereldwijd 21 miljoen doden. 1.1. Verspreiding en ziektebeeld  1→4,6,7 Influenzavirussen verspreiden zich door middel van druppels bij praten, hoesten en niezen en door direct contact met een geïnfecteerde persoon of met gecontamineerde objecten. De ziekte is reeds 24u vóór het opkomen van de eerste symptomen besmettelijk. De incubatietijd varieert tussen 1 tot 7 dagen, maar bedraagt over het algemeen 2 à 3 dagen. Daarenboven is het belangrijk te weten dat kinderen het virus tot 3 weken langer kunnen uitscheiden dan volwassenen. De klinische presentatie varieert van een asymptomatische infectie tot een ernstige lethale ziekte. Over het algemeen duurt de ziekte 3 tot 8 dagen. De typische symptomen zijn koorts, hoofdpijn, koude rillingen, myalgie, malaise en hoesten. Rinitis komt zelden Samenvatting In dit artikel geven we een korte opfrissing van hoe de samenstelling van de griepvaccins wordt bepaald, de verspreiding van het influenzavirus en de gevolgen van influenza. Dit griepseizoen komen er voor het eerst ook quadrivalente vaccins en een intranasaal vaccin op de markt: wat is het verschil met wat we reeds kennen? Is er een meerwaarde? Hoe zit het met contra-indicaties? Verder hebben we het over de samenstelling van de griepvaccins op de Belgische markt voor het seizoen 2015-2016 en brengen we de patiëntgroepen met een verhoogd risico op complicaties in herinnering. Als apotheker kunnen we deze patiënten motiveren tot vaccinatie. Ten slotte bespreken we de terugbetalingsvoorwaarden van het Riziv. Abstract This article gives an update on how the composition of the influenza virus vaccine is determined, how the infection spreads, and what the consequences are of the disease. Next flu season for the first time a quadrivalent and intranasal vaccine will be available on the Belgian market. What is the difference with what we know until now? Is there an added value? How about the contraindications? Furthermore we elaborate on the composition of the influenza vaccine on the Belgian market for the season 2015- 2016 and we give a reminder of the patient groups with a high risk for complications. As pharmacists we should motivate these patients to get themselves vaccinated. Finally, we discuss the reimbursement conditions of the National Institute for Health and Disability Insurance (NIHDI). MeSH-termen Influenza vaccines; Belgium; Drug compounding. Trefwoorden Griepvaccin, trivalent vaccin, quadrivalent vaccin, seizoensgriep, influenza, influenzavaccinatie, risicopersonen, griepseizoen 2015-2016. 1. Centrum Farmaceutische Informatie, CWOA, APB Farmaceutisch Tijdschrift voor België – 95ste jaargang n 14 r. 3 - september 2015 PraktijkFarmaceutisch Tijdschrift voor België


Farmaceutisch_Tijdschrift_van_Belgie_nr_3_september
To see the actual publication please follow the link above