Page 55

Farmaceutisch_Tijdschrift_van_Belgie_nr_3_september

Farmacologische fiche © Centrum voor Farmaceutische Informatie - Delphi Care - CDSP-CWOA Apr. Dorien Van Broeck (dorien.vanbroeck@apb.be) en Apr. Sandrine Peeters (sandrine.peeters@apb.be) Redactiedatum: 19 november 2014. Alle fiches zijn ook te raadplegen op www.apb.be/farmacologischefiches Disclai mer Bepaalde standpunten en gegevens in deze farmacologische fiche aangaande een recent goedgekeurd geneesmiddel dienen als voorlopig beschouwd te worden, omwille van de beperkte gepubliceerde informatie en klinische ervaring inzake veiligheid en werkzaamheid. De redacteurs geloven echter dat de opmerkingen, die zorgvuldig en te goeder trouw gemaakt worden, in dit vroege stadium van waarde kunnen zijn. Na een langere gebruikservaring is het mogelijk dat deze initiële beschouwingen niet langer van toepassing zijn en aanpassingen vereisen. Farmaceutisch Tijdschrift voor België – 95ste jaargang nr. 3 - september 2015 55 Farmacologische fiche 24 European Medicines Agency gives new advice to better manage risk of adverse effects on the heart with Gilenya, via www.ema.europa.eu/ ema/index.jsp?curl=pages/news_ and_events/news/2012/04/news_ detail_001498.jsp&mid=WC0b01ac 058004d5c1&murl=menus/news_ and_events/news_and_events.jsp, geraadpleegd in oktober 2014. 25 Cross AH, Naismith RT. Established and novel disease-modifying treatments in multiple sclerosis. J Intern Med 2014; 275: 350-363. 26 EPAR-samenvatting voor het publiek, via www.ema.europa.eu/ docs/nl_NL/document_library/ EPAR_-_Summary_for_the_public/ human/002514/WC500148685.pdf, geraadpleegd in oktober 2014. 27 Multiple Sclerosis Society of Canada, via http://mssociety.ca/en/ treatments/modify_aubagio.html, geraadpleegd in oktober 2014. Farmacovigilantiegegevens in DelphiCare Sinds juli 2014 werd DelphiCare uitgebreid met farmacovigilantiegegevens over geneesmiddelen onder aanvullende monitoring, geneesmiddelen waarvoor risicobeperkende activiteiten van toepassing zijn of geneesmiddelen waarvoor een rechtstreekse mededeling aan de gezondheidszorgbeoefenaars werd uitgestuurd. Risicobeperkend materiaal voor Aubagio® in DelphiCare


Farmaceutisch_Tijdschrift_van_Belgie_nr_3_september
To see the actual publication please follow the link above