Page 7

Farmaceutisch_Tijdschrift_van_Belgie_nr_3_september

Farmaceutisch Tijdschrift voor België – 95ste jaargang nr. 3 - september 2015 7 voorschriften...) en op hygiëne- en dieetvoorschriften die een integraal onderdeel zijn van de aanpak van heel wat chronische ziekten (gezonde en evenwichtige voeding, lichaamsbeweging, stoppen met roken...). 4. Bevorderen van de therapietrouw  3,5,7,10→12 Om de therapietrouw te bevorderen, is het van essentieel belang dat de patiënt, vanaf de eerste aflevering, de nodige informatie meekrijgt zodat hij zijn behandeling begrijpt en de behandeling goed kan naleven. Ook belangrijk is na te gaan of de gegeven informatie goed werd begrepen. Wanneer de patiënt niet overtuigd is van de noodzaak van zijn behandeling of wanneer hij de informatie niet begrijpt, is het risico groot dat hij zijn behandeling niet goed zal naleven. Het is belangrijk om met de patiënt te communiceren en rekening te houden met zijn kennis, zijn overtuigingen, zijn bezorgdheden en vragen, en om hem te betrekken in de aanpak van zijn behandeling volgens zijn capaciteiten en competenties. Herhaald contact tussen apotheker en patiënt met een chronische aandoening is een gelegenheid om de therapietrouw regelmatig te evalueren. Om de therapietrouw te verbeteren, moeten de oorzaken van therapieontrouw worden nagegaan en de interventies hieraan worden aangepast. De continuïteit van de behandeling vereist ook opvolging van de patiënt. Een regelmatige herbeoordeling van de therapietrouw van de patiënt, rekening houdend met de veranderingen die zijn verwachtingen, voorkeuren en prioriteiten kunnen beïnvloeden, is essentieel om de interventies aan zijn nieuwe noden aan te passen. Men bevordert bovendien de therapietrouw door herhaaldelijk het belang ervan te benadrukken. Afhankelijk van de oorzaak maakt men een onderscheid tussen niet-intentionele en intentionele therapieontrouw. Er is sprake van niet-intentionele therapieontrouw wanneer de patiënt de hem voorgeschreven behandeling wel wil volgen, maar hiertoe wordt verhinderd door redenen die buiten zijn wil liggen. Dat kan zijn omdat hij de instructies niet begrijpt, hij een behendigheidsprobleem heeft, zijn medicatie vergeet, over onvoldoende informatie beschikt, of omwille van de kostprijs van de behandeling... Men pakt dit soort therapieontrouw het best aan door de kennis en het begrip van de patiënt verbeteren en door het aanreiken van oplossingen voor de praktische problemen (vereenvoudiging van het behandelingsschema, geheugensteuntjes...). Intentionele therapieontrouw is de bewuste beslissing van een patiënt om de voorgeschreven behandeling niet te volgen, bijvoorbeeld omdat hij sceptisch staat tegenover de behandeling of onder het voorwendsel dat hij zich goed voelt en denkt dat hij zonder kan. Hier moeten we rekening houden met de overtuigingen en voorkeuren van de patiënt die een invloed hebben op zijn perceptie van de behandeling en op de motivatie om die te volgen. Afhankelijk van de oorzaken, vraagt de aanpak van intentionele therapieontrouw het aanwenden van motiverende gesprekstechnieken om de patiënt te laten evolueren naar een gedrag dat leidt tot een betere therapietrouw. Het motivationeel interview is echter moeilijk toe te passen in de dagelijkse praktijk. Het herhalen van steeds dezelfde boodschap aan een sceptische patiënt kan hem geleidelijk bewegen naar gedragsverandering. Inzicht in de oorzaken van therapieontrouw is van cruciaal belang om passende interventies te overwegen. Een vereenvoudiging van het doseerschema zal niet volstaan om de therapietrouw te verbeteren van een patiënt die niet gelooft in het nut van zijn behandeling. Bovendien gaan beide aspecten hand in hand bij eenzelfde patiënt. Een niet-gemotiveerde patiënt van wie de behandeling indruist tegen zijn persoonlijke overtuigingen, zal de medicatie vaker vergeten, terwijl een gemotiveerde patiënt de praktische hindernissen gemakkelijker zal kunnen overwinnen. Over het algemeen zijn herhaling en de combinatie van meerdere interventies (informatie en advies, integratie van de behandeling in het dagelijks leven, medicatieschema, vereenvoudiging van de dosering , geheugensteuntjes, zelfbewaking...) doeltreffender in het verbeteren van de therapietrouw op lange termijn dan één enkele interventie. Ook een multidisciplinaire aanpak verbetert de therapietrouw omdat de boodschappen van verschillende zorgverleners elkaar versterken, op voorwaarde natuurlijk dat ze consistent zijn. Het medischfarmaceutische overleg (MFO) en multidisciplinaire samenwerking zijn manieren om die consistentie te waarborgen. 5. In de praktijk  1,13→16 Er zijn verschillende behandelingen beschikbaar om het risico op breuken te verminderen. Echter, hun doeltreffendheid hangt af van een correcte, regelmatige en langdurige inname. Een goede therapietrouw bij de behandeling van osteoporose gaat gepaard met een grotere toename van de botmineraaldichtheid, evenals met een significante daling van het risico op vertebrale en non-vertebrale fracturen. Helaas, zoals dat het geval is voor andere chronische aandoeningen, is de therapietrouw bij osteoporosebehandelingen, waaronder ook calcium en vitamine D, laag. Kenmerken van osteoporose en de behandeling ervan De kenmerken van de aandoening en haar behandeling kunnen aan de basis liggen van een beperkte therapietrouw. Eerst en vooral beschouwt men osteoporose vaak niet als een ernstige ziekte. Het is een doorgaans asymptomatische ziekte waarvan de behandeling niet onmiddellijk merkbare resultaten oplevert voor de patiënt. De behandeling van osteoporose is langdurig, en vermindert op lange termijn het risico, de frequentie en de ernst van breuken, maar neemt het risico niet helemaal weg. Ondanks een behandeling blijft een breuk dus mogelijk. Daarom kan de patiënt moeilijk te overtuigen zijn van de noodzaak tot behandelen en/of het begrijpen van de voordelen ervan. Anderzijds kunnen de zeer strikte modaliteiten voor orale toediening van bisfosfonaten ook een invloed hebben op de therapietrouw. Niet Praktijk


Farmaceutisch_Tijdschrift_van_Belgie_nr_3_september
To see the actual publication please follow the link above