Page 28

Korte-Berichten-N15-15-september-2015

NAAM VAN HET GENEESMIDDEL: Tecfidera 120 mg maagsapresistente capsules, hard. Tecfidera 240 mg maagsapresistente capsules, hard. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING: Tecfidera 120 mg: Elke capsule bevat 120 mg dimethylfumaraat (dimethyl fumarate). Tecfidera 240 mg: Elke capsule bevat 240 mg dimethylfumaraat (dimethyl fumarate). FARMACEUTISCHE VORM: Maagsapresistente capsule, hard. Tecfidera 120 mg: Groen-witte maagsapresistente capsule, hard, bedrukt met ‘BG-12 120 mg’. Tecfidera 240 mg Groene maagsapresistente capsule, hard, bedrukt met ‘BG-12 240 mg’. THERAPEUTISCHE INDICATIES: Tecfidera is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met relapsing-remitting multipele sclerose (zie SKP rubriek 5.1). DOSERING EN WIJZE VAN TOEDIENING: De behandeling dient te worden geïnitieerd onder toezicht van een arts met ervaring in het behandelen van de ziekte. Dosering: De startdosering is 120 mg twee maal per dag. Na 7 dagen wordt de dosis verhoogd tot de aanbevolen dosis van 240 mg twee maal per dag. Een tijdelijke verlaging van de dosis tot 120 mg twee maal per dag kan het optreden van flushing en maag-darmbijwerkingen verminderen. De aanbevolen dosis van 240 mg twee maal per dag dient binnen 1 maand te worden hervat. Tecfidera dient met voedsel te worden ingenomen (zie SKP rubriek 5.2). Voor patiënten die flushing of maag-darmbijwerkingen ondervinden, mag Tecfidera met voedsel worden ingenomen om de verdraagbaarheid te verbeteren (zie SKP rubriek 4.4, 4.5 en 4.8). Ouderen: In klinische studies met Tecfidera was er beperkte blootstelling aan patiënten van 55 jaar of ouder, en was het aantal deelnemende patiënten van 65 jaar of ouder te laag om te bepalen of deze anders reageren dan jongere patiënten (zie SKP rubriek 5.2). Op basis van het werkingsmechanisme van de werkzame stof zijn er geen theoretische redenen om de dosis voor ouderen aan te passen. Nier- en leverfunctiestoornissen: Tecfidera is niet onderzocht in patiënten met nier- of leverfunctiestoornissen. Op basis van klinische farmacologische studies is geen aanpassing van de dosis vereist (zie SKP rubriek 5.2). Bij het behandelen van patiënten met ernstige nier- of leverfunctiestoornissen moet met voorzichtigheid worden gehandeld (zie SKP rubriek 4.4). Pediatrische patiënten: de veiligheid en werkzaamheid van Tecfidera bij kinderen en adolescenten van 10 tot 18 jaar zijn niet vastgesteld. Er zijn geen gegevens beschikbaar. Er is geen relevant gebruik van Tecfidera bij kinderen jonger dan 10 jaar voor multipele sclerose. Wijze van toediening: Voor oraal gebruik. De capsule of diens inhoud mag niet worden fijngemaakt, verdeeld, opgelost, gezogen of gekauwd, aangezien de enterische omhulling van de microtabletten het irriteren van de darm voorkomt. CONTRA-INDICATIES: Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de hulpstoffen. BIJWERKINGEN: Samenvatting van het veiligheidsprofiel: De meest voorkomende bijwerkingen (incidentie ≥10%) bij patiënten behandeld met Tecfidera waren flushing en maag-darmbijwerkingen (d.w.z. diarree, misselijkheid, buikpijn, pijn in de bovenbuik). Flushing en maag-darmbijwerkingen treden vaak op aan het begin van de behandeling (voornamelijk gedurende de eerste maand), en bij patiënten die flushing en maag-darmbijwerkingen ervaren, kunnen deze voorvallen zo nu en dan blijven optreden gedurende de gehele behandeling met Tecfidera. De meest frequent gemelde bijwerkingen die tot stopzetting leidden (incidentie >1%) bij met Tecfidera behandelde patiënten waren flushing (3%) en maagdarmbijwerkingen (4%). In placebogecontroleerde en ongecontroleerde klinische studies hebben in totaal 2468 patiënten Tecfidera gekregen en zijn gedurende maximaal 4 jaar gevolgd; de algehele blootstelling was equivalent aan 3588 persoonsjaren. Ongeveer 1056 patiënten hebben meer dan 2 jaar behandeling met Tecfidera gekregen. De ervaringen uit ongecontroleerde klinische studies zijn consistent met de ervaringen uit placebogecontroleerde klinische studies. Samenvatting van bijwerkingen: Bijwerkingen die frequenter werden gemeld bij patiënten behandeld met Tecfidera dan bij patiënten behandeld met placebo zijn hieronder vermeld. Deze gegevens werden ontleend aan twee fase 3, placebogecontroleerde, dubbelblinde klinische kernstudies met in totaal 1529 met Tecfidera behandelde patiënten, gedurende maximaal 24 maanden, met een algehele blootstelling van 2371 persoonsjaren (zie SKP rubriek 5.1). De beschreven frequenties zijn gebaseerd op 769 patiënten die twee maal per dag met 240 mg Tecfidera werden behandeld en 771 patiënten die met placebo werden behandeld. De bijwerkingen zijn gerangschikt naar systeem/orgaanklasse volgens de MedDRA gegevensbank. De frequentie van onderstaande bijwerkingen wordt als volgt aangeduid: Zeer vaak (≥1/10), Vaak (≥1/100, <1/10), Soms (≥1/1.000, <1/100), Zelden (≥1/10.000, <1/1.000), Zeer zelden (<1/10.000). Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald). Infecties en parasitaire aandoeningen: vaak: gastro-enteritis. Bloed- en lymfestelselaandoeningen: vaak: lymfopenie, leukopenie. Immuunsysteem-aandoeningen: soms: overgevoeligheid. Zenuwstelselaandoeningen: vaak: brandend gevoel. Bloedvataandoeningen: vaak: opvlieger; zeer vaak: flushing. Maagdarmstelselaandoeningen: vaak: braken, dyspepsie, gastritis, maag-darmstoornissen; zeer vaak : diarree, misselijkheid, pijn in bovenbuik, buikpijn. Huid- en onderhuidaandoeningen: vaak: pruritus, uitslag, erytheem. Nier- en urinewegaandoeningen: vaak: proteïnurie. Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: vaak: warm aanvoelen. Onderzoeken: vaak: Albumine aanwezig in de urine, Aspartaat-aminotransferase verhoogd, Alanine-aminotransferase verhoogd, Aantal witte bloedcellen verlaagd; zeer vaak: ketonen in urine. Beschrijving van een geselecteerd aantal bijwerkingen: Flushing : In de placebogecontroleerde studies was de incidentie van flushing (34% versus 4%) en opvliegers (7% versus 2%) hoger bij patiënten die met Tecfidera werden behandeld vergeleken bij die met placebo waren behandeld. Flushing wordt meestal beschreven als roodheid of opvliegers, maar kan ook warmte, roodheid, jeuk en brandend gevoel omvatten. Flushing komt vaak aan het begin van de behandeling voor (voornamelijk gedurende de eerste maand) en bij patiënten die flushing ondervinden kan dit tijdens de gehele behandeling met Tecfidera met tussenpozen blijven optreden. Bij patiënten met flushing had de meerderheid flushingsverschijnselen die qua ernst licht of matig waren. In totaal is 3% van de met Tecfidera behandelde patiënten gestopt met de behandeling wegens flushing. De incidentie van ernstige flushing, die kan worden gekarakteriseerd door gegeneraliseerd erytheem, uitslag en/of pruritus, werd waargenomen bij minder dan 1% van de met Tecfidera behandelde patiënten (zie SKP rubriek 4.2, 4.4 en 4.5). Maag-darmbijwerkingen: De incidentie van maag-darmbijwerkingen (bijv. diarree 14% versus 10%, misselijkheid 12% versus 9%, pijn in de bovenbuik 10% versus 6%, buikpijn 9% versus 4%, braken 8% versus 5% en dyspepsie 5% versus 3%) was hoger bij patiënten behandeld met Tecfidera vergeleken met patiënten behandeld met placebo. Maag-darmbijwerkingen komen vaak aan het begin van de behandeling voor (voornamelijk gedurende de eerste maand) en bij patiënten die maag-darmbijwerkingen ondervinden kan dit gedurende de gehele behandeling met Tecfidera met tussenpozen blijven optreden. Bij de meeste patiënten die maag-darmbijwerkingen ervoeren, waren deze licht tot matig van ernst. Vier procent (4%) van met Tecfidera behandelde patiënten heeft de behandeling stopgezet wegens maag-darmbijwerkingen. De incidentie van ernstige maag-darmbijwerkingen, waaronder gastroenteritis en gastritis, werd waargenomen bij 1% van de met Tecfidera behandelde patiënten (zie SKP rubriek 4.2). Levertransaminasen :In placebogecontroleerde studies werden stijgingen van levertransaminasen waargenomen. De meerderheid van patiënten met een stijging had levertransaminasen die <3 keer zo hoog waren als de bovenste limiet van normaal (ULN). De toegenomen incidentie van stijgingen van levertransaminasen bij de met Tecfidera behandelde patiënten vergeleken met placebo werd voornamelijk waargenomen gedurende de eerste 6 maanden van behandeling. Stijgingen in respectievelijk alanine-aminotransferase en aspartaat-aminotransferase ≥3 keer ULN werden waargenomen bij 5% en 2% van de met placebo behandelde patiënten en bij 6% en 2% van de met Tecfidera behandelde patiënten. Er waren geen stijgingen in transaminasen ≥3 keer ULN met gelijktijdige stijgingen in totale bilirubine >2 keer ULN. Stopzetting wegens verhoogde levertransaminasen bedroeg <1% en was vergelijkbaar bij patiënten behandeld met Tecfidera of placebo. Nierbijwerkingen: In placebogecontroleerde studies was de incidentie van proteïnurie hoger bij patiënten behandeld met Tecfidera (9%) vergeleken met die behandeld met placebo (7%). De algehele incidentie van nier- en urinebijwerkingen was vergelijkbaar voor met Tecfidera en met placebo behandelde patiënten. Er waren geen meldingen van ernstig nierfunctieverlies. Bij urineonderzoek was het percentage patiënten met proteïnewaarden van 1+ of hoger vergelijkbaar voor met Tecfidera (43%) en met placebo (40%) behandelde patiënten. Laboratoriumwaarnemingen van proteïnurie waren doorgaans niet progressief. Vergeleken met de met placebo behandelde patiënten werd waargenomen dat de geschatte glomerulaire filtratiesnelheid (eGFR) bij de met Tecfidera behandelde patiënten steeg, waaronder ook bij patiënten met 2 achtereenvolgende voorvallen van proteïnurie (≥1+). Haematologische bijwerkingen: In de placebogecontroleerde studies hadden de meeste patiënten (>98%) normale lymfocytwaarden voordat de behandeling werd geïnitieerd. Bij behandeling met Tecfidera nam het gemiddelde aantal lymfocyten gedurende het eerste jaar af en bleef daarna stabiel. Gemiddeld nam het aantal lymfocyten met ongeveer 30% af t.o.v. baseline. Het gemiddelde en mediane aantal lymfocyten bleef binnen de normale limieten. Lymfocytenaantallen <0,5x109/l werden waargenomen bij <1% van patiënten behandeld met placebo en 6% van patiënten behandeld met Tecfidera. Een lymfocytenaantal <0,2x109/l werd waargenomen bij 1 patiënt behandeld met Tecfidera en bij geen patiënten behandeld met placebo. De incidentie van infecties (58% versus 60%) en ernstige infecties (2% versus 2%) was vergelijkbaar bij patiënten behandeld met placebo of Tecfidera. Een toegenomen incidentie van infecties en ernstige infecties werd niet waargenomen bij patiënten met een lymfocytenaantal <0,8x109/l of <0,5x109/l. Een tijdelijke toename in het gemiddelde aantal eosinofielen werd gedurende de eerste 2 maanden van de behandeling waargenomen. Laboratoriumafwijkingen: In de placebogecontroleerde studies werden meer urineketonen (1+ of groter) gemeten bij patiënten behandeld met Tecfidera (45%) vergeleken met die behandeld met placebo (10%). In klinische studies werden geen ongewenste klinische gevolgen waargenomen.1,25-dihydroxyvitamine D-gehaltes namen af bij de met Tecfidera behandelde patiënten vergeleken met placebo (mediaan percentage afname t.o.v. de uitgangswaarde na 2 jaar was 25% versus 15%) en parathyroïdhormoon (PTH)-gehaltes namen toe bij de met Tecfidera behandelde patiënten vergeleken met placebo (mediaan percentage toename t.o.v. de uitgangswaarde na 2 jaar was 29% versus 15%). De gemiddelde waarden voor beide parameters bleven binnen het normale bereik. Melding van vermoedelijke bijwerkingen. Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten, Afdeling Vigilantie, EUROSTATION II, Victor Hortaplein, 40/ 40, B-1060 Brussel. Website: www.fagg.be. E-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN: Biogen Idec Ltd Innovation House,70 Norden Road Maidenhead, Berkshire, SL6 4AY, Verenigd Koninkrijk. NUMMERS VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN: EU/1/13/837/001 (Tecfidera 120 mg, 14 capsules), EU/1/13/837/002 (Tecfidera 240 mg, 56 capsules). AFLEVERINGSWIJZE: geneesmiddel op medisch voorschrift. DATUM EERSTE VERGUNNINGVERLENING: 30 januari 2014. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST: 10/2014 TF-BEL-0078d - version 09/2015


Korte-Berichten-N15-15-september-2015
To see the actual publication please follow the link above