De CNK code

CNK code informatie brochure

Dit boekje richt zich voornamelijk tot de producenten, verdelers en invoerders van farmaceutische en parafarmaceutische producten maar is tevens nuttige informatie voor farmaceutische groothandels, apothekers en voor iedereen die nauw betrokken is bij de distributie of aflevering van geneesmiddelen of parafarmaceutische producten. 

Deze brochure geeft een kort en duidelijk overzicht van de werkwijze voor het coderen van farmaceutische en parafarmaceutische producten, de te volgen werkwijze bij het doorgeven van wijzigingen, het gebruik van barcodes en enkele andere toepassingen. 

Het nationaal kodenummer heeft tot doel een éénduidige identificatie te geven aan alle verpakkingsvormen van producten die in apotheken, opengesteld voor het publiek, te verkrijgen zijn.  Daarenboven maken al de geneesmiddelen die in verzorgingsinstellingen (ziekenhuizen, rusthuizen, ...) verstrekt worden, deel uit van de gecodeerde producten. Dit maakt het mogelijk gegevens op geïnformatiseerde wijze uit te wisselen tussen alle hiervoor genoemde groepen. Het APB-nationaal kodenummer wint dus voortdurend aan belang door : 

  • de toenemende informatisering in de officina's, 
  • de geäutomatiseerde bestellingen door de apotheker (bestelprotocol), 
  • de telecommunicatie tussen groothandel en producent, 
  • het gebruik van EDI-toepassingen. 

 

Het is nuttig eraan te herinneren dat de codering gebeurt in nauwe samenwerking et de betrokken overheidsdiensten.  De door het RIZIV vergoede producten worden gecodeerd in overleg met de Dienst  Geneeskundige Verzorging van het RIZIV.  De inzameling van statistieken met betrekking tot de afleveringen in ziekenhuizen gebeurt op basis van de nationale kodenummers.  Zowel het Ministerie van Economische Zaken als het Ministerie van Volksgezondheid gebruiken de coderingen van A.P.B. ter aanvulling van hun eigen informatie. 

De toegang tot de nationale kodenummers staat open voor alle geïnteresseerden: de kodenummers worden ter beschikking gesteld van de verschillende betrokken partijen in het farmaceutische circuit.  Het veralgemeend gebruik van de nationale codering is hiervan een logisch gevolg, maar verplicht er ons toe een bestand aan te bieden dat zo volledig mogelijk is en zo goed mogelijk aanleunt bij de werkelijke marktsituatie van de opgenomen producten. U zult begrijpen dat het op peil houden van de gegevens in dit bestand een bijzondere nauwkeurigheid en aandacht vereist.  Het kan slechts gebeuren dank zij de welwillende medewerking van alle betrokken partijen uit de farmaceutische sector. 

U, als partner, bent één van deze partijen en met deze brochure hopen wij een antwoord te bieden op alle mogelijke vragen omtrent deze code.

 

  • © Copyright 2021
  • Algemene Pharmaceutische Bond
  • All rights reserved
  • Disclaimer