Juridische vragen

Sociaal recht

Met deze Frequently Asked Questions willen we een antwoord bieden op vragen die – naar ons aanvoelen – in de praktijk veel gesteld gaan worden in verband met het sociaal recht tijdens deze corona crisis. Om u in staat te stellen de vragen en antwoorden snel terug te vinden, staan de antwoorden onder elke vraag.

Deze informatie kan worden gewijzigd afhankelijk van de evolutie van de situatie.
Wil u alle de laatste aanbevelingen van de autoriteit toepassen, deze primeren.


Moet de werknemer thuis blijven?

De werknemer moet thuisblijven wanneer hij in het bezit is van een medisch attest Indien de werknemer op werkplaats vaststelt dat de werknemer ziek is of ziektesymptomen vertoont kan hij de werknemer doorverwijzen naar de preventieadviseur/arbeidsarts (CPMT) om hem van het werk te laten verwijderen. In een tweede stap neemt de werkgever contact op met de preventieadviseur/arbeidsgeneesheer en analyseren samen of er andere preventieve maatregelen moeten worden genomen om besmetting te voorkomen. Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Klik hier

Merk op dat wanneer een werknemer terugkomt uit een risicogebied of in contact is geweest met een besmette persoon, voor zo lang een werknemer niet ziek is, de werkgever niet verplicht is een quarantaine op te leggen ( zie hieronder). Er zijn eveneens geen deontologische regels die quarantaine opleggen. Wij nodigen u uit om onze vraag en antwoord hier te consulteren.


Kan de werknemer thuisblijven?

Ja,wanneer de school sluit en er is niemand die voor de kinderen kan zorgen dan heeft de werknemer het recht om afwezig te zijn door overmacht. Hij/zij beschikt immers over 10 niet betaalde dagen ( behalve anders overeengekomen tussen werkgever en werknemer). Deze dagen laten de werknemer toe om afwezig te blijven gedurende de periode die nodig is om het probleem op te lossen, op voorwaarde dat de werkgever voorafgaandelijk werd verwittigd en dit binnen de kortst mogelijke periode.


Mag een werknemer ondanks alles komen werken?

JA, Wanneer de werknemer geen enkel symptoom vertoont zoals koorts en/of een hoest, kan hij komen werken. De werkgever kan een werknemer de toegang tot de werkplaats niet ontzeggen en of hem/haar in quarantaine plaatsen al de werknemer geen medisch attest heeft. Als de werkgever op de werkplek vaststelt dat de werknemer ziek is of ziektesymptomen vertoont, kan hij de werknemer zo snel mogelijk naar de preventieadviseur/arbeidsarts sturen om hem van het werk te laten verwijderen.


Moet een werknemer komen werken ?

Ja, wanneer de werknemer geen enkel symptoom vertoont zoals koorts en/of hoest moet hij komen werken tenzij anders geadviseerd door zijn werkgever.Merk op wanneer de werknemer niet aanwezig is op het werk en geen arbeidsongeschiktheidscertificaat heeft hij niet betaald zal worden. In andere omstandigheden , kan dit aanzien worden als een eenzijdige verbreking van de arbeidsrelatie maar rekening houdende met de huidige omstandigheden , zouden de rechtbanken de werknemer gelijk kunnen geven.


Kan een werknemer weigeren om te werken. Weigeren om bepaalde taken uit te voeren bijvoorbeeld af te leveren aan de toog?

De werknemer mag niet weigeren de door zijn werkgever gevraagde taken uit te voeren. Er zou dus een waarschuwing kunnen worden gegeven. Gezien de context kan het echter beter zijn om dit vooraf te bespreken met de werknemer en om te proberen zijn of haar angsten te verlichten. Het is echter aan de werkgever om een risicoanalyse uit te voeren en voldoende hygiënische maatregelen te nemen om zijn personeel te beschermen ( maskers, afstand, afscheidingswand van plexiglas) Indien de werkgever niet de nodige hygiënische maatregelen neemt , zou hij aansprakelijk kunnen worden gesteld. In dit geval nodigen wij de werknemer uit om de werkgever een e-mail (schriftelijk bewijs) te sturen waarin de werknemer hem vraagt om de basisbeschermingsmaatregelen te nemen. Indien hij dit niet binnen de 24 uur doet, gaat de werknemer ervan uit dat hij niet met de nodige voorzichtigheid handelt en dat de werknemer zich daarom ook niet meer moet melden op het werk.


Als er geen enkele apotheker aanwezig kan zijn in de apotheek wegens ziekte, mag een farmaceutisch technisch assistent dan alleen afleveren? Zelfs om vragen te beantwoorden?

Neen als er geen apotheker aanwezig kan zijn in de apotheek dan moet deze worden gesloten. Een farmaceutisch-technisch assistent mag niet werken zonder dat er een apotheker aanwezig is in de apotheek. De arbeidsovereenkomst wordt eveneens geschorst door overmacht. De werknemer heeft geen recht meer op zijn loon maar kan onder bepaalde voorwaarden een werkloosheidsuitkering ontvangen. De tijdelijke werkloosheid door overmacht kan dus worden ingeroepen. Voor meer informatie klik hier. Of op de website van de RVA.


Mag een personeelslid weigeren om te werken in de apotheek, als de preventie hygiënemaatregelen werden opgevolgd, maar vanwege het risico om in contact te komen met een besmette patiënt?

Indien de werknemer niet behoort tot een risicogroep of in zijn omgeving geen personen heeft die tot de risicogroep behoren, kan niet weigeren om te werken. Op de website van Sciensano, is het duidelijk vermeld in de aanbevelingen voor de huisartsen dat voor de eerstelijns zorgverstrekkers indien de patiënt milde symptomen vertoont zonder koorts is werken toegestaan (voor zover de klinische toestand dat toelaat) mits gebruik van een chirurgisch masker2 en in acht nemen van goede handhygiëne. Desondanks lijkt het er op dat de werkgever raad moet vragen aan zijn externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Deze zal oordelen of alle nodige maatregelen werden gevolgd ( reinigen van de oppervlakten, desinfectering van de aangeraakte objecten, informatie gegeven aan de werknemer … kijk op onze website).


Mag een personeelslid weigeren om te werken in de apotheek, als hij/zij wel tot een risicogroep behoort?

De externe dienst voor preventie en bescherming op het werk wordt gecontacteerd door de werkgever en deze beslist geval per geval of de persoon van de werkplaats verwijdert moet worden of niet.


Mag een personeelslid weigeren om te werken in de apotheek,ndien hij/zij samenleeft met een persoon die tot de risicogroep behoort?

De externe dienst voor preventie en bescherming op het werk wordt gecontacteerd door de werkgever en deze beslist geval per geval of de persoon van de werkplaats verwijdert moet worden of niet.


Moet men de zwangere vrouwen van de werkvloer verwijderen?

De externe dienst voor preventie en bescherming op het werk wordt gecontacteerd door de werkgever en deze beslist geval per geval of de persoon van de werkplaats verwijdert moet worden of niet.


Moet men de stagairs van de werkvloer verwijderen?

Het volstaat eerst om contact op te nemen met de school en te kijken of er instructies zijn gegeven. De externe dienst voor preventie en bescherming op het werk wordt gecontacteerd door de werkgever en deze beslist geval per geval of de persoon van de werkplaats verwijdert moet worden of niet.


Indien de werknemer veronderstelt dat niet alle nodige hygiënisch maatregelen werden genomen in de apotheek mag deze dan weigeren te werken?

Ja Indien de werkgever niet de nodige hygiënische maatregelen neemt , zou hij aansprakelijk kunnen worden gesteld. In dit geval nodigen wij de werknemer uit om de werkgever een e-mail (schriftelijk bewijs) te sturen waarin de werknemer hem vraagt om de basisbeschermingsmaatregelen te nemen. Indien hij dit niet binnen de 24 uur doet, gaat de werknemer ervan uit dat hij niet met de nodige voorzichtigheid handelt en dat de werknemer zich daarom ook niet meer moet melden op het werk.


De apotheken zijn open op zaterdag. Heeft een werkgever het recht om zijn personeel te verplichten om te werken in de parafarmacie?

De parafarmacieën worden niet hernomen op de lijst van de winkels die mogen open blijven. De werkgever die zijn personeel verplicht om te komen werken zal in strijd zijn met de regelgeving inzake noodmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus /COVID-19 te beperken.


Is het mogelijk dat personeel dat verdacht wordt van het hebben van een schijncertificaat teruggeroepen wordt als men daarom verzoekt?

Neen , dit is niet mogelijk een medisch attest is het bewijs van de ongeschiktheid van de persoon.


Moet ik als apotheker in 2020 ook 20 permanente vormingspunten behalen gezien vele bijscholingen geannuleerd worden?

Volgens artikel 3, §2 van het Koninklijk Besluit van 8 juli 2014 betreffende de permanente vorming van de apothekers van de voor het publiek opengestelde officina's, moet de apotheker jaarlijks 20 vormingspunten halen (te berekenen over een periode van 3 jaren). Van die 20 punten dienen er minstens 12 behaald te worden op basis van activiteiten met verplichte aanwezigheid en maximum 8 via e-learning. Sinds maart 2020 heeft er in ons land echter geen enkele vormingsactiviteit met verplichte aanwezigheid meer plaatsgevonden. In die bijzondere omstandigheden heeft de vzw Permanente Vorming, die bestaat uit vertegenwoordigers van APB en OPHACO, een schrijven gestuurd naar het fagg. De ondertekenaars onderstrepen hierin hoe belangrijk het voor de apothekers is zich verder te vormen, maar ze wijzen op de moeilijkheid om het vereiste aantal vormingspunten te behalen en ze roepen het fagg dan ook op om de online vorming gelijk te stellen aan een vorming met verplichte aanwezigheid.

 

Het agentschap heeft hierop geantwoord dat het niet onder de bevoegdheid van het fagg valt om toe te laten dat een online vorming aan een vorming met verplichte aanwezigheid gelijkgesteld wordt. Toch stelt het fagg: "Indien dergelijke vormingen met verplichte aanwezigheid evenwel op een alternatieve wijze worden georganiseerd met gebruikmaking van diensten van de informatiemaatschappij, zal dit gelden als overmacht in hoofde van de deelnemers indien dit gebeurt op grond van de door de overheid verplichte of aangeraden maatregelen." Het fagg bevestigt dat in dat geval de betrokken activiteiten tot activiteiten met verplichte aanwezigheid zullen gerekend worden. Er wordt evenwel aangeraden dat de apotheker de nodige bewijzen van zijn deelname toevoegt en dat de organisatoren de actieve participatie verzekeren en attesteren.  • © Copyright 2021
  • Algemene Pharmaceutische Bond
  • All rights reserved
  • Disclaimer