Wie zijn we

Wettelijke vermeldingen

Gepubliceerd op

Wie zijn we?


A. Uitgever

De websites apb.be en de andere domeinnamen *.apb.be (waaronder myqa.apb.be, delphicare.apb.be, etc. – hierna afgekort tot ‘*.apb.be’) worden uitgegeven door de Algemene Pharmaceutische Bond ‒ Association Pharmaceutique Belge (afgekort APB).

APB is een v​​ereniging zonder winstoogmerk, erkend als federatie van beroepsverenigingen van Belgische officina apothekers.

De maatschappelijke zetel is gevestigd in de Archimedesstraat 11, 1000 Brussel. ​Er mag afzonderlijk gebruik gemaakt worden van de Nederlandse of de Franse benaming, of van de afgekorte benaming.

BTW-nummer: BE 406.753.266

Ondernemingsnummer: 0406.753.266

Directeur van de publicatie en hoofdredacteur: Apotheker Nicolas Echement​

E-mail: apbnews@apb.be

Telefoon: 02 285 42 00


 


B. Host en technische tussenpersonen

De websites apb.be en *.apb.be worden gehost door de APB. De technische ingrepen worden uitgevoerd door de IT-afdeling van de APB.


C. Opzet van de website

Eén deel van de website apb.be (‘WIE ZIJN WE’) is toegankelijk zonder voorafgaande identificatie en de informatie die erin staat, is voor iedereen toegankelijk. Het andere deel van de site apb.be (‘MY APB’) alsook de websites *.apb.be zijn toegankelijk als er aan bepaalde voorwaarden* wordt voldaan. Die voorwaarden worden beschreven in deze disclaimer of wettelijke vermeldingen en zijn te raadplegen via de volgende link: (http://www.apb.be/nl/corp/De-Algemene-Pharmaceutische-Bond/Ontdek-onze-diensten/Pages/default.aspx)

* voor de leden van de APB, namelijk de houders van het diploma van apotheker die in een apotheek werken die openstaat voor het publiek en waarvoor de 'jaarlijkse bijdrage' werd betaald aan de APB;
* voor diegenen die geabonneerd zijn op de diensten van de APB (zie verder: het voorbehouden gedeelte van de site apb.be, namelijk 'MY APB' en de websites *.apb.be).Alle informatie aangaande de abonnementen op de diensten van de APB en de ledentoegang is te vinden in het publieke gedeelte van de website via de volgende link: (http://www.apb.be/nl/corp/De-Algemene-Pharmaceutische-Bond/Ontdek-onze-diensten/Pages/default.aspx)

Het publieke gedeelte van apb.be, genaamd ‘WIE ZIJN WE’ De website apb.be omvat een gedeelte dat 'Publieke website' wordt genoemd en dat te vinden is onder de groene tab ‘WIE ZIJN WE’. Het is voor iedereen toegankelijk en bestemd voor het grote publiek.

Het heeft de volgende functie:

De meerwaarde van de zelfstandige apotheker voor de gezondheid van zijn patiënt ontwikkelen, ontplooien en ondersteunen.

Hoe?

 • Door het publiek op de hoogte te brengen van de activiteiten van de APB aan de hand van diensten die door de verschillende afdelingen van de APB worden aangeboden en door de rol van het laboratorium voor de geneesmiddelencontrole in de kijker te plaatsen.
 • De website informeert de internetgebruikers opdat ze zouden begrijpen welke rol de apotheker in de samenleving speelt en wat zijn interacties zijn met de verschillende actoren van de gezondheid, zoals de zorgverstrekkers, de andere beoefenaars van een gezondheidsberoep en de gezondheidsoverheden in België.
 • De APB ondersteunt en valoriseert de rol van de apotheker als volwaardige partner van de gezondheidszorg.
 • De APB ondersteunt de apotheker in zijn dagelijkse praktijk en plaatst de rol die hij speelt in de gezondheidsopvoeding en bij de motivatie van het grote publiek, in de kijker.
 • De APB onderstreept ook de toegevoegde waarde van de apotheker als geneesmiddelenspecialist en als tussenpersoon voor de informatie en de raadgevingen van de arts, en dat om een optimale begeleiding van de patiënt ten aanzien van zijn behandeling te bevorderen.
 • De APB richt zich tot het professionele en niet-professionele grote publiek van de gezondheid en heeft ook tot taak de boodschappen over de volksgezondheid die de bevoegde overheden en actoren van de sector van de gezondheidszorg verspreiden, te ondersteunen.
 • Het voorbehouden gedeelte van apb.be, genaamd 'MY APB' en de websites *.apb.be ‘MY APB’ en de websites *.apb.be zijn enkel toegankelijk voor de leden van APB, de partners die actief zijn in de sector van de gezondheidssector, en de abonnees die zich hebben geabonneerd op bepaalde diensten uit het aanbod van de APB. Klik hier om het aanbod van APB-diensten te raadplegen.
 • De hierboven vermelde personen krijgen toegang tot ‘MY APB’ en de websites *.apb.be met behulp van een APB login die gratis te verkrijgen is.
 • Als iemand in het bezit is van een APB login, houdt dat niet automatisch in dat die persoon zonder voorbehoud toegang heeft tot de diensten van de APB. Als de geïnteresseerde bezoeker gebruik wil maken van de vermelde diensten, moet hij zich bij de APB kenbaar maken door een profielformulier met zijn persoonlijke gegevens in te vullen. De internetgebruiker zal dan toegang hebben tot die diensten voor zover hij beantwoordt aan het gebruikersprofiel dat toegang geeft tot de betrokken diensten en producten. Bovendien moet hij een bijdrage of een abonnement betalen voor die diensten.
 • De diensten die de APB aanbiedt en de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om er toegang toe te hebben, worden vermeld in het publieke gedeelte van de website. Klik hier om de informatie te raadplegen.
 • Persoonlijke gegevens


  A. Bescherming van de rechten van de internetgebruiker

  1. Beheer van de website

  De APB eerbiedigt het privéleven van de gebruikers van de websites apb.be en *.apb.be. Zowel het inzamelen van persoonlijke gegevens op de websites apb.be en *.apb.be als het gebruik dat de APB van die gegevens maakt, stemmen overeen met de bepalingen van de Belgische wet van 8 december 1992 en de Europese Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (de ‘algemene verordening gegevensbescherming’).

  2. Persoonlijke gegevens van de gebruiker

  2.1 De gebruiker krijgt toegang tot de websites en hun functies door middel van een APB login. Die login is gratis verkrijgbaar en de gegevens die eraan verbonden zijn, zijn persoonlijk (ze hebben betrekking op een natuurlijke persoon). De persoonlijke informatie in verband met de bezoekers van de website is vertrouwelijk. Die informatie wordt door de APB verwerkt voor zover het nodig is om te beantwoorden aan de behoeften van de betrokken gebruikers en ze wordt alleen maar gebruikt voor de doeleinden die worden vermeld in onderhavige disclaimer.

  2.2 De APB gebruikt de gegevens om de apothekers in staat te stellen de websites apb.be en *.apb.be die door de APB op een beveiligde manier worden aangeboden, te raadplegen. De APB gebruikt daarbij enkel gegevens die toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt zijn tot wat noodzakelijk is voor die doeleinden. De beheerders van de websites (de APB en zijn onderaannemers) verbinden zich ertoe die persoonlijke gegevens alleen maar te gebruiken of aan derden te bezorgen voor het goed beheer van hun eigen contacten met hun leden of voor de optimalisering en de verbetering van de diensten die door de APB worden aangeboden en die ontwikkeld werden in het kader van zijn taak (zie Deontologie - punt A – kwaliteit van de inhoud).

  2.3 De apotheker ‒ of om het even welke persoon die geabonneerd is op ‘MY APB’ of op de websites *.apb.be ‒ heeft op om het even welk moment de mogelijkheid om de gegevens van zijn Profiel te raadplegen en te wijzigen met behulp van de toolbar bovenaan de pagina van de website door te klikken op 'mijn profiel' onder de naam van de bezoeker die zich heeft aangemeld. Hij kan ook op om het even welk moment vragen om die gegevens te wijzigen of te wissen. Daarvoor volstaat het een e-mailbericht naar customer@apb.be te sturen. Van zodra de APB er kennis van heeft, zal ze het nodige doen om de gegevens te actualiseren. De APB verleent binnen de 30 dagen gevolg aan de aanvraag van de gebruiker met betrekking tot zijn recht van inzage, zijn recht op rectificatie, zijn recht op gegevenswissing, zijn recht op beperking van de verwerking, zijn recht op overdraagbaarheid van gegevens en zijn recht van bezwaar. Dit gebeurt kosteloos.

  2.4 De persoonlijke gegevens die de gebruiker via zijn profiel aan de APB bezorgt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving. APB neemt passende technische of organisatorische maatregelen opdat de persoonlijke gegevens op een dusdanige manier worden verwerkt dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is, en dat zij onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. De persoonsgegevens worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt noodzakelijk is.

  3. Algemene gegevens met betrekking tot de gebruikers van de website

  3.1 Om de toegankelijkheid en de prestaties van de websites te optimaliseren, worden algemene gegevens met betrekking tot de gebruiker met behulp van cookies geregistreerd. Zoals vereist in artikel 129, 1° van de wet betreffende de elektronische communicatie van 13 juni 2005, brengt de APB de bezoekers van zijn websites op de hoogte van het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die geregistreerd worden op de harde schijf van de computer van de persoon die een bezoek brengt aan de website. Ze bevatten informatie zoals bv. de taalvoorkeur van de internetgebruiker zodat die de volgende keer dat hij een bezoek brengt aan de website, die informatie niet opnieuw moet invoeren. Cookies zorgen er ook voor dat het verkeer op de website kan worden gevolgd: het aantal bezoeken, de duur van de bezoeken, en de gebruikte besturings- en navigatiesystemen, enz. De registratie van die gegevens gebeurt anoniem en is dus niet verbonden met een gebruiker of zijn toegangsgegevens. Als u niet wilt dat een website cookies op uw computer installeert, dient u uw navigatiesysteem zo in te stellen dat dat niet gebeurt. (zie ons artikel 'cookies wissen' in de hulprubriek).

  3.2 De APB behoudt zich het recht voor tellingen uit te voeren om het gebruik van haar websites te evalueren. De inzameling van die gegevens en de resultaten worden enkel gebruikt voor de verdediging van het beroep en de verbetering van de diensten van de APB.


  B. Gebruik van de technische gegevens

  Cookies:

  De websites apb.be en *.apb.be maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die worden gebruikt om uw comfort te vergemakkelijken wanneer u een website bezoekt op een computer of een mobiel toestel. Ze worden ook gebruikt om technische redenen.

  Waarom gebruiken wij cookies op deze website?

  Cookies worden gebruikt om uw ervaring als gebruiker te verbeteren, alsook om technische redenen.

  Er bestaan twee soorten cookies:

  • "Permanente" cookies optimaliseren uw surfcomfort. Ze onthouden onder meer welke taal u heeft gekozen, ze onthouden uw login, en de parameters die u wenst voor het afficheren van het venster van de website, zijn formaat, de afmeting van de letterpolis, enz.
  • "Sessiecookies" worden gebruikt om technische redenen. Ze laten bijvoorbeeld toe een verzoek of een transactie op een website te beveiligen. Ze laten ook toe uw persoonsgegevens te beveiligen wanneer u online een formulier invult voor de aankoop of de vraag tot toegang tot diensten die beschikbaar zijn via het Internet. Sessiecookies worden automatisch verwijderd wanneer u zich afmelden of wanneer u uw Internet browser sluit.

  U dient cookies te aanvaarden indien u zich wenst te connecteren tot ‘MY APB’ en toegang wenst te verkrijgen tot informatie en tot de verschillende beveiligde tools (*.apb.be). De vraag tot toegang tot deze tools verloopt via een online formulier dat toelaat een persoonlijke APB login te creëren. Zo nodig vergt de toegang de betaling van een ledenbijdrage of een abonnement.

  U vindt meer informatie over onze diensten op de pagina 'Algemene Pharmaceutische Bond/Ontdek onze diensten'.

  Noot: De websites apb.be en *.apb.be gebruiken het statistisch instrument Google Analytics dat gebruik maakt van cookies om het aantal unieke bezoekers te bepalen en anonieme en onpersoonlijke statistieken aan de APB te bezorgen. Het is alleen in dat kader dat er statistische gegevens naar de APB worden doorgestuurd. Er wordt geen enkel persoonlijk gegeven doorgestuurd.

  Deontologie


  A. Kwaliteit van de inhoud

  Geloofwaardigheid

  Het initiatief van de APB om de websites apb.be en *.apb.be in het leven te roepen ligt volledig in de lijn van zijn missie, namelijk: - De meerwaarde van de zelfstandige apotheker voor de gezondheid van zijn patiënt ontwikkelen, ontplooien en ondersteunen.

  Inhoud

  De APB verbindt zich er met name toe via haar websites kwaliteitsinhoud te leveren. Om ervoor te zorgen dat alle bezoekers de informatie begrijpen, worden de teksten zo duidelijk mogelijk geschreven en wordt er geen te technisch of wetenschappelijk intern jargon gebruikt.

  De informatie die op de websites is te vinden, werd met de grootste zorg gecontroleerd. De bezoeker wordt erop gewezen dat hij de redactie of de webmaster niet aansprakelijk kan stellen voor de gevolgen van eventuele hiaten of fouten.

  Toegankelijkheid

  Het gedeelte van de website dat de naam ‘MY APB’ draagt en de websites *.apb.be zijn niet toegankelijk voor het grote publiek en vereist het gebruik van een login en een wachtwoord. Zie hoger.

  De websites werden speciaal ontworpen om de inhoud optimaal te kunnen raadplegen, te lezen en te doorbladeren met een pc, een tablet of een smartphone.

  De artikels, de dossiers, de raadgevingsbestanden en de documenten kunnen zonder beperking worden gedownload en afgedrukt.

  Om deze downloadbare documenten te bekijken, hebt u Adobe Reader® nodig. Dat programma kan gratis worden gedownload op de volgende pagina: (http://get.adobe.com/nl/reader/) Wij raden aan dat u voor de raadpleging en het snel laden van de digitale versies ('Flipbooks' of 'e-magazines') van onze publicaties die beschikbaar zijn op ‘MY APB’, Adobe Flash Player installeert. Dat programma is ook gratis beschikbaar, namelijk op (http://get.adobe.com/nl/flashplayer/)

  Verwijzingen en hyperlinks

  De websites apb.be en *.apb.be bevatten hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. De meeste van die hyperlinks en verwijzingen werden vooraf doorgenomen door het redactiecomité van APB om de relevantie, de toegevoegde waarde en de objectiviteit met betrekking tot het behandelde onderwerp ervan te evalueren. Aangezien de APB niet de beheerder of de initiatiefnemer is van die websites en de informatie die erin voorkomt, kan de APB niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud, de kwaliteit en de onvolledigheid van die informatie.

  De APB kan niet garanderen dat die websites een privacybeleid voeren overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Europese Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (de ‘algemene verordening gegevensbescherming’). De internetgebruikers worden dus uitgenodigd om zich daar zelf van te vergewissen door de privacyclausule die op iedere website verplicht moet voorkomen, te raadplegen.


  B. Juistheid van de informatie – Aansprakelijkheid

  De gegevens die op de websites te vinden zijn, zijn louter ter informatie bedoeld en worden op een niet-uitputtende manier vermeld. Ze worden voornamelijk verspreid om algemene informatie te geven. Hoewel APB al het nodige heeft gedaan om zich te vergewissen van de betrouwbaarheid van de informatie die op de websites staan, kan APB niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, hiaten of resultaten die het gevolg zijn van een fout gebruik van die informatie.

  APB en zijn informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van virussen in welke vorm dan ook, van (een) bug(s) en van elk programma of elke toepassing die niet compatibel zou zijn met de infrastructuur die door de gebruiker wordt gebruikt, en voor schade die door de gebruiker wordt geleden ten gevolge van een defect, een onderbreking, een fout, een ontwikkeling, een reparatie, een controle, een onderhoud, een technisch probleem, een storing op het telefoonnet of op een netwerk dat daarmee verbonden is of bij een dienst die daarmee verband houdt, een overbelasting, een nalatigheid of een fout van derden of de gebruiker, alsook in het geval van gebeurtenissen die onafhankelijk zijn van de wil van APB.

  APB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg is van uw bezoek aan de website, het gebruik van de inhoud van de website of de onmogelijkheid de inhoud van de website te gebruiken. Die beperking van aansprakelijkheid heeft betrekking op alle soorten rechtstreekse of onrechtstreekse schade, met inbegrip van verlies van gegevens, winstderving en onderbreking van activiteiten.


  C. Verbod op framing of inkapseling


  Framing of inkapseling (de pagina's van de websites apb.be en *.apb.be in één of verschillende kaders of kolommen van een andere website dan apb.be of *.apb.be displayen) is verboden.

  Geen enkel element van de websites apb.be of *.apb.be kan worden hergebruikt zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toelating van APB. Als u hyperlinks naar onze websites wilt plaatsen, neem dan contact met ons op voor meer informatie.


  D. Intellectuele eigendom

  1. Auteursrechten

  De hele 'Inhoud' die beschikbaar is op de websites apb.be en *.apb.be, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de teksten, de grafieken, de foto's, de tekeningen, de geluiden, de gegevens, de beelden, en de audio- en videoclips ('de Inhoud'), behoort uitsluitend toe aan APB of aan de bedrijven, de instellingen of de personen die de Inhoud hebben geleverd. De Inhoud, met name de compilaties, de selecties, de presentaties en de schikkingen van de Inhoud, is de exclusieve eigendom van APB en wordt beschermd door de wet betreffende de intellectuele eigendom en meer in het algemeen door de internationale verdragen en overeenkomsten die bepalingen bevatten met betrekking tot de bescherming van de auteursrechten en de rechten op intellectuele eigendom. Geen enkel element van deze website mag op welke manier dan ook geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd of geïmiteerd, ook niet door middel van hyperlinks die met name gebruik maken van methoden zoals framing (omkadering).

  U mag de Inhoud alleen maar gebruiken voor uw persoonlijke informatie, als informatiebron of als bron voor het verzamelen van gegevens. U mag geselecteerde uittreksels uit de Inhoud voor strikt persoonlijke doeleinden reproduceren op voorwaarde dat u de kennisgeving inzake de intellectuele eigendom die op de pagina's van de websites staan waar de Inhoud toegankelijk is, bewaart. Elke andere vorm van gebruik, met name reproducties, veranderingen, wijzigingen, distributies, overdrachten, herpublicaties, tentoonstellingen, verspreidingen of publieke weergaven van de Inhoud voor andere doeleinden, is strikt verboden.

  2. Rechten op de foto's

  De rechten op de foto's die de websites en de artikels ervan illustreren, werden door de APB verworven mits betaling van krediet of auteursrechten aan de firma's Dreamstim, Fotolia, I-stock en FotoSearch. Geen enkel gebruik en geen enkele reproductie is toegelaten zonder de voorafgaande toestemming van die firma's.

  3. Gebruik van de mediatheek

  Via zijn mediatheek die te raadplegen is op haar websites stelt de APB aan de bezoekers van de websites allerlei grafische documenten, foto's, video's en audiodocumenten (radiospot) ter beschikking. De APB laat het gratis gebruik van die grafische en audiodocumenten toe op de volgende voorwaarden:

   

  • De gebruiker moet de bron van het document verplicht vermelden met behulp van de copyrights - © apb - zoals die worden vermeld op het oorspronkelijke beeld dat hij van de website heeft gedownload. Als hij de kadrering van het beeld wijzigt, moet hij ervoor zorgen dat het copyright weer op de plaats terechtkomt die het innam op het oorspronkelijke beeld.
  • Iedereen die deze documenten wil gebruiken in een gedrukte of audiovisuele publicatie of op een website, moet de bron ervan in de publicatie of op de website op de gepaste manier vermelden.
  • De gebruiker moet erop toezien dat de betrokken beelden niet in een ongepaste context die als beledigend, vernederend of lasterlijk kan worden beschouwd, worden gebruikt.
  • De gebruiker mag de betrokken beelden niet wijzigen op een manier die ingrijpender is dan een eenvoudige wijziging van de kadrering ervan of delen van de beelden recupereren zonder de voorafgaande en naar behoren betekende toelating van de APB.
  • De beelden en de andere documenten die door de APB in zijn mediatheek ter beschikking worden gesteld, mogen in geen enkel geval gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

  Contact APB


  Adres: Archimedesstraat 11 – 1000 Brussel. Secretariaat: 00 32 285 42 00 Vragen kunt u sturen naar: apbnews@apb.be

 • © Copyright 2024
 • Algemene Pharmaceutische Bond
 • All rights reserved
 • Disclaimer