COVID Geneesmiddelen

Info over Lagevrio

Gepubliceerd op 2/08/2023

​​Naar aanleiding van het negatieve advies van het EMA is het gebruik van molnupiravir (Lagevrio) opgeschort in België sinds juli 2023. Het kan dus niet meer besteld of geleverd worden. 

*****

Belangrijk : sinds​ 26/10/2022 geldt een nieuwe bestelprocedure voor Lagevrio

Op 18/02/22 werd een koninklijk besluit gepubliceerd in het Staatsblad dat de modaliteiten voor distributie van Lagevrio® (molnupiravir) wijzigt, waardoor woonzorgcentra bevoorraad kunnen worden door de officina-apotheker die gewoonlijk levert aan hun woonzorgcentrum. 

***

Lagevrio® (molnupiravir) is een oraal antiviraal geneesmiddel voor de behandeling van COVID-19 bij volwassenen die geen additionele zuurstof behoeven en die een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van een ernstige vorm van COVID-19. Het middel remt de vermenigvuldiging van het virus door het inbrengen van fouten in het nieuw aangemaakte virale RNA. Het Europees geneesmiddelenagentschap heeft het middel nog geen markttoegang verleend, maar wel een advies voor vroegtijdig gebruik uitgebracht.

De behandeling bestaat uit 4 capsules van 200 mg tweemaal daags (interval van 12 uur) in te nemen gedurende 5 dagen en dient te worden opgestart binnen de 5 dagen na de eerste symptomen van een bevestigde COVID-19. Bij het bepalen van de opstart moet rekening gehouden worden met het feit dat de distributie vanuit de centrale federale stock gemiddeld 24 tot 48 uur in beslag kan nemen.

Meer info kan u vinden op de pagina van het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg,​ waar de verschillende mogelijkheden en de procedure aan bod komen


SOP ter beschikking

Op de website van het federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE) zijn Standard Operating Procedures (SOP) op de site van het KCE gepubliceerd voor het voorschrijven, het bestellen, het verdelen, het afleveren, het bewaren, het registreren van het gebruik en het verzamelen van data, de rapportering van bijwerkingen en het vernietigen van niet-toegediende Lagevrio® (molnupiravir) bij gebruik tijdens COVID-19 uitbraken in woonzorgcentra.

De behandeling met molnupiravir in België is momenteel enkel voorbehouden voor residenten in woonzorgcentra die voldoen aan alle onderstaande randvoorwaarden:

  •  persoon werd gediagnosticeerd met COVID-19 op basis van een PCR of snelle antigeentest;

  • de besmetting kadert in een COVID-19 uitbraak in een woonzorgcentrum (min. 2 besmettingen bij residenten gelinkt in tijd en/of ruimte);

  • de resident heeft een verhoogd risico om een ernstige vorm van COVID-19 te ontwikkelen;

  • de resident is symptomatisch en de symptomen zijn maximaal 5 dagen voorgaand aan de start van de behandeling ontstaan.

De coördinerend raadgevende arts (CRA) schrijft de behandeling voor in nauw overleg met de behandelende huisarts van de resident en slechts na geïnformeerde toestemming van de patiënt.


Hoe bestellen?

Op basis van het elektronisch voorschrift, of uitzonderlijk na telefonische bestelling door de CRA, bestelt de apotheker via het voorzienebestelformulier het product bij de distributeur die de strategische voorraad voor de staat beheert (sinds 26/10/2022 is dat Movianto - zie ook leveringsschema Movianto). De ap​otheker bezorgt Lagevrio® aan het woonzorgcentrum en registreert het geneesmiddel onder het CNK nummer 4492831 in het farmaceutisch dossier van de patiënt.

Bekijk de SOP voor gedetailleerde informatie over je rol en verantwoordelijkheid in de behandeling van residenten met molnupiravir in woonzorgcentra.

Vergoeding

Gezien de urgentie en de vraag van woonzorgcentra om via de officina-apotheker bevoorraad te kunnen worden, is het besluit om de distributiemodaliteiten van Lagevrio® aan te passen gepubliceerd … met snelheid en terugwerkende kracht; hij is dus al van kracht.

Op 11/07/22 werd het koninklijk besluit dat de vergoeding regelt gepubliceerd in het staatsblad. Concreet bedraagt het honorarium voor de aflevering van Lagevrio®  390€ per uitbraak. De vergoeding is van toepassing met terugwerkende kracht, en geldt voor alle afleveringen van dit geneesmiddel sinds 18/02/22. Jouw tariferingsdienst zal je daarover instructies bezorgen. 

​​

  • © Copyright 2024
  • Algemene Pharmaceutische Bond
  • All rights reserved
  • Disclaimer