Onze Departementen

Onze departementen

De diensten van de APB hebben tot doel de apotheker te ondersteunen in alle aspecten van zijn beroepsleven. In het kader van zijn opdrachten moet de dienst Communicatie instaan voor het toegankelijk maken, verspreiden en valoriseren van hun werk ten dienste van de leden van de APB.

De communicatiedienst

De dienst Communicatie is verantwoordelijk voor de redactie en coördinatie van de publicatie van de verschillende niet-wetenschappelijke informatiemedia van de APB: APBnews, de wekelijkse elektronische newsletter voorbehouden voor de leden van de APB; het Apothekersblad, het maandblad voorbehouden voor de leden van de APB; en de Korte Berichten, het halfmaandelijks tijdschrift voor alle Belgische en Luxemburgse apothekers. De dienst beheert ook de verspreiding van de informatie op de websites APB.be en Apotheek.be.

Een bijkomende opdracht van de dienst Communicatie bestaat erin onze activiteitssector in de media nauwgezet op te volgen en meer bepaald de ontwikkelingen te volgen die een impact kunnen hebben op de belangenverdediging van de apotheker en op de evolutie van het beroep. In samenwerking met de secretarissen-generaal verzekert hij de contacten met de pers, coördineert hij de redactie en verspreiding van communiqués en standpunten van de APB, en houdt hij toezicht op de informatiecampagnes die door de APB worden gevoerd.


Het Centrum Wetenschappelijke Ontwikkeling voor Apothekers

Het Centrum Wetenschappelijke Ontwikkeling voor Apothekers, kortweg CWOA, is één van de 3 pijlers van APB.

De apothekers kwaliteitsvolle wetenschappelijke informatie verstrekken, evenals het coördineren van de wetenschappelijke initiatieven op het vlak van de officina, dát is de roeping van CWOA.

Zijn doelstellingen zijn de volgende:

 • de leden kwaliteitsvolle wetenschappelijke informatie aanbieden;
 • de duurzaamheid en kwaliteit van de farmaceutische gegevensbanken als instrumenten voor Farmaceutische Zorg waarborgen;
 • actief Farmaceutische Zorg promoten in de officina (uitwerking van dossiers en praktische hulpmiddelen);
 • de APB positioneren als wetenschappelijke partner (federale en regionale overheid, BCFI, universiteiten, navormingsinstituten en andere zorgverstrekkers).

Onder de koepel van CWOA bevinden zich de de diensten Centrum voor Farmaceutische informatie en de Dienst Wetenschappelijke Projecten.


Centrum Farmaceutische informatie

Het centrum voor Farmaceutisch informatie (CFI) beheert en communiceert informatie naar de apotheker met betrekking tot diverse wetenschappelijke aspecten van het apothekersberoep. De apothekers van het CFI voorzien u van wetenschappelijke informatie, zodat u in staat bent met kennis van zaken geneesmiddelen af te leveren, zodat u vragen van patiënten en gezondheidsmedewerkers kan beantwoorden, en zodat u op de hoogte blijft van de huidige wetenschappelijke ontwikkelingen.

Het centrum groepeert drie diensten. De wetenschappelijke bibliotheek, de documentatiedienst en DelphiCare. Regelmatig zal de dienst publiceren over actuele wetenschappelijke vragen en thema's. De publicatie van Farmacologische fiches, informatiefiches over nieuwe farmaca en de plaats ervan binnen het bestaande therapeutische arsenaal, behoort ook tot haar taken

De documentatiedienst is het wetenschappelijke geneesmiddeleninformatiecentrum van APB. Apothekers-leden kunnen er dagelijks terecht met allerhande inhoudelijke vragen in verband met de samenstelling en beschikbaarheid van specialiteiten op de Belgische markt. Farmacotherapeutische eigenschappen, interacties, doseringen, nevenwerkingen, toxiciteit, geneesmiddelen bij borstvoeding en zwangerschap, phytotherapie, nieuwe therapieën... Daarnaast beantwoorden zij ook vragen over wetgeving: bewaring en aflevering van geneesmiddelen, doping. Ook technische problemen bij het uitvoeren van magistrale bereidingen kunnen worden behandeld. Veelvuldig gestelde vragen worden behandeld in een publicatie. De dienst is er enkel voor leden en is elke werkdag van 8u30 tot 12u30 telefonisch bereikbaar.

De documentatiedienst kan bij het beantwoorden van de vragen terugvallen op een indrukwekkend aantal informatiebronnen:

 • farmacopees en formularia;
 • referentieboeken (over farmaceutische wetenschappen, farmacologie, therapie, enz.)
 • monografieën;
 • geneesmiddelenrepertoria en - compendia uit binnen - en buitenland;
 • wetenschappelijke tijdschriften (momenteel 160 titels uit binnen en buitenland) met zowel primaire als secundaire literatuur;
 • databanken: Micromedex, Martindale, Medline, Natural Medicines Comprehensive Database, Cochrane Reviews en Merck Index;
 • eigen databanken op PC-netwerk (Delphi Care, DocuFar).

De meeste van deze informatiebronnen kunnen eveneens worden geraadpleegd in de bibliotheek. Zij is na afspraak, op weekdagen toegankelijk voor gezondheidswerkers.

DelphiCare is een wetenschappelijke databank met informatie over Belgische en buitenlandse geneesmiddelen, en diverse hulpmiddelen ter ondersteuning van de Farmaceutische zorg in de officina. DelphiCare is in de eerste plaats bestemd voor apothekers en andere gezondheidswerkers en kan geïntegreerd worden in het softwarepakket, of via de website geraadpleegd worden. Het programma biedt basisinformatie over de geneesmiddelen, een snelle hulp in de farmaceutische zorg, informatie over geneesmiddeleninteracties en de mogelijkheid om equivalenten te zoeken voor buitenlandse specialiteiten. Uitgebreidere informatie kan u hier[VSM5]  vinden

Dienst Wetenschappelijke Projecten

De dienst Wetenschappelijke Projecten staat de officina-apotheker bij in zijn taken met praktische, wetenschappelijke en kwaliteitsvolle ondersteuning. De redactie van Apotheekrichtlijnen, het kwaliteitshandboek MyQualityAssistant voor de officina-apotheek en het wetenschappelijk tijdschrift Farmaceutisch Tijdschrift voor België  behoren tot de prioriteiten van de dienst. Ook het ontwikkelen van patiëntenmateriaal maakt deel uit van de taken van de dienst. Tenslotte verleent de dienst zijn medewerking aan tal van projecten betreffende beroepsontwikkeling en -ondersteuning.

De apotheker speelt een onmisbare rol in de begeleiding en opvolging van zijn patiënten. Hij komt veelvuldig en herhaald met hen in contact. In de Apotheekrichtlijnen, die we speciaal voor de apotheker samenstellen, ligt de klemtoon vooral op Farmaceutische Zorg. We zorgen ervoor dat de apotheker de patiënt optimaal met hulp en advies kan bijstaan door deze informatie voor hen te bundelen. Op deze manier kan de apotheker zijn kennis opfrissen en vervolledigen.

Met het patiëntenmateriaal dat de dienst ter beschikking stelt, proberen we deze mondelinge raadgeving zo compleet en correct mogelijk te maken. Zo wordt de patiënt nog meer vertrouwd met zijn aandoening of behandeling.

Naast thematisch patiëntenmateriaal, dat tot stand komt door de lancering van een nieuw product of naar aanleiding van de publicatie van Apotheekrichtlijnen, slaan we onze handen in elkaar om zoveel mogelijk patiëntenfolders te voorzien bij de bereidingen uit het TMF.

MyQualityAssistant is een generiek kwaliteitshandboek dat online ter beschikking gesteld wordt aan de apotheker. Het omvat het geheel van afspraken, procedures, werkinstructies en verslagen die aangepast kunnen worden aan elke specifieke situatie binnen iedere officina. Het kwaliteitshandboek vormt een leidraad voor het (dagelijkse) kwaliteitssysteem in de apotheek.

MyQualityAssistant beantwoordt aan de reglementering en de aanbevelingen van de Gids voor de Goede Officinale Praktijken die door het Ministerie van Volksgezondheid werd opgesteld naar aanleiding van het KB 2009 houdende onderrichtingen voor de apothekers.

De Juridische Dienst

De Juridische Dienst volgt nauwgezet de ontwikkelingen in de nationale en Europese wetgeving met betrekking tot de uitoefening van het apothekersberoep. Hiertoe worden dagelijks alle beschikbare informatiebronnen (het Belgisch Staatsblad, Vragen en Antwoorden Kamer en Senaat, het Publicatieblad van de Europese Unie, enz.) geanalyseerd.
De Juridische Dienst staat geregeld in contact met externe advocaten, met het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), en met andere bevoegde instanties.

Dagelijks wordt de voor de sector nuttige juridische informatie gebundeld onder de vorm van de 'Juridische Info' beschikbaar via mail. Een reeks thematische brochures zijn ook gepubliceerd en worden regelmatig geüpdatet. De apothekers die lid zijn van de APB kunnen eveneens met hun vragen en problemen van juridische aard terecht bij deze dienst. Dit kan telefonisch of via e-mail.

 • Farmaceutische wetgeving ;
 • Sociaal recht (overeenkomsten, ontslag…);
 • Titel van apotheekassistent;
 • Spreiding en overdracht van officina's;
 • Paritair Comité en Fonds 313.


Contactpersonen en uurroosters

U kan de Juridische Dienst alle dagen van 8.30 tot 12.30 uur bereiken op het nr. 02/285.42.47.

Deze dienst is strikt voorbehouden voor onze leden.

Buiten deze uren kan u deze dienst bereiken per mail of door het onlineformulier.

 

De Dienst Tarieven en Terugbetalingen

De dienst Tarieven en Terugbetalingen is verantwoordelijk voor de inzameling, het nakijken en de update van de technische gegevens van alle producten die afgeleverd kunnen worden in een officina open voor het publiek. De apothekers kunnen eveneens met hun vragen terecht bij deze dienst.

Onder technische gegevens wordt verstaan: benaming en eventuele omschrijving; afleveringsmodaliteiten; maximale publieksprijs van de geregistreerde specialiteiten, indicatieve prijzen opgegeven door de firma's voor de niet-geregistreerde producten; toe te passen btw-tarieven; terugbetalingsmodaliteiten door de verzekeringsinstellingen en analogen (RIZIV, DOSZ, NMBS, NIOOO, Federale Politie, Leger,…): terugbetalingscategorieën en -criteria, remgelden.

Onder producten wordt verstaan: farmaceutische specialiteiten, grondstoffen, parafarmaceutische producten en benodigdheden, medische hulpmiddelen, voor humaan en veterinair gebruik.

Voor de realisatie van haar taken en met het oog op een efficiënte samenwerking, staat de dienst voortdurend in contact met alle partners van het farmaceutisch circuit : producenten en verdelers (+ Pharma.be), groothandelaars (+ NVGV), IMS, softwarehuizen voor apothekers, Ministerie Van Volksgezondheid, Ministerie van Sociale Zaken, RIZIV, NIOOO, NMBS, Medische Dienst van het Leger, Medische Dienst van de Federale Politie, …

De dienst fungeert ook als expertisecentrum betreffende de reglementering rond terugbetalingen voor alle partners en apothekers--leden van APB.

De dienst beheert twee geïntegreerde gegevensbanken die alle elementen bevat die nuttig zijn voor het uitvoeren van zijn taken.

Producten

Op basis van deze gegevensbanken worden de volgende tarieven gegenereerd:

 • Tarief der Farmaceutische Producten (elektronische versie)
 • Tarief der Bandagisterie (elektronische versie)
 • Tarief voor ziekenhuizen (elektronische versie)
 • Tarief voor Magistrale Bereidingen (papieren en elektronische versie) 


Nuttige documenten

De firma's die hun producten wensen te verdelen via de publieke officina, moeten hiervoor een CNK aanvraag in te dienen.

Dienst Statistiek en Economie

​Vertaling lopende

De Tariferingsdienst

De Tariferingsdienst is erkend door de minister van Sociale Zaken onder het nummer 921 031 81 000.

De Tariferingsdienst verzekert alle taken die vereist zijn voor de tarifering van de farmaceutische prestaties van de apothekers leden, volgens het koninklijk besluit van 15 juni 2001.

De Tariferingsdienst voert ook de tarifering uit van medische en farmaceutische prestaties voor derden (privébedrijven, parastatale instellingen,…) die aan hun personeel of verzekerden een aanvullende terugbetaling toekennen bovenop deze van het RIZIV.

De Tariferingsdienst moet ook de gecentraliseerde tarifering en/of facturatie uitvoeren van bepaalde prestaties (NMBS, Medische Militaire Dienst, Federale Politie, Werkongevallen, …) voor rekening van andere tariferingsdiensten. Hij speelt de rol van centraliserend organisme voor de verzameling van gegevens en / of statistieken bij de andere tariferingsdiensten.

De Tariferingsdienst verwezenlijkt ook de synthese en verspreiding van nuttige informatie aan de leden, aan andere tariferingsdiensten of aan de softwarehuizen. De dienst fungeert ook als een expertisecentrum betreffende tarifering en terugbetalingsreglementering voor de andere tariferingsdiensten en apothekers – leden van APB.

Voor de verwezenlijking van deze taken, moeten de medewerkers van de Tariferingsdienst samenwerken met alle organen van de sociale zekerheid (RIZIV, mutualiteiten, Kruispuntbank, OCMW, …), met andere tariferingsdiensten en met de softwarehuizen evenals met de firma's klanten voor de aanvullende tarifering.