Wie zijn we

Algemene voorwaarden

Gepubliceerd op 12/12/2018

Betalingsvoorwaarden

 • Behoudens andere vermelding op de voorzijde, zijn onze facturen betaalbaar op 30 dagen factuurdatum.
 • Alle klachten betreffende deze factuur dienen schriftelijk overgemaakt binnen 8 dagen na ontvangst ervan.
 • Elke onbetaalde factuur na onbeantwoorde ingebrekestelling zal van rechtswege aanleiding geven tot het aanrekenen van een maandelijkse intrest van 1,25%. Voor de berekening van deze intresten wordt de maand waarin de vervaldag valt niet meegerekend maar de maand waarin de betaling zal geschieden wordt wel meegerekend. Bovendien zal de verschuldigde som met een inningsvergoeding ten belope van 15% worden verhoogd, zonder dat deze som kleiner kan zijn dan 62 EUR.

Toepasselijk recht - bevoegde rechtbanken

 • Behoudens andersluidende bepalingen van dwingend recht is het Belgisch recht van toepassing op deze Gebruiksvoorwaarden. ln geval van betwisting zijn enkel rechtbanken gevestigd in het gerechteijk arrondissement Brussel bevoegd.

Onderstaande bepalingen gelden enkel voor de voor het publiek opengesteld apotheken

Gebruikslicentie APB voor Administratieve en Professionele databanken

 • De bestanden alsook de bijwerkingen zijn eigendom van de APB of van een derde partij van wie de APB de distributielicentie heeft verkregen. Zij zijn derhalve onderworpen aan de auteursrechten.
 • De APB kent een gebruiksrecht toe op de door de APB opgestelde administratieve en/of professionele databanken. De Bevoegde Gebruiker verbindt zich ertoe deze databanken in één enkele apotheek te gebruiken, voor intern beroepsmatig gebruik via de beheerssoftware van de apotheek of in beperkte vorm, zoals bepaald door de APB, voor de website van de apotheek. De Gebruiker neemt voor dit laatste contact op met zijn Soflwarehuis of met de APB (customer@apb.be).
 • De Bevoegde Gebruiker kan de databanken, geheel of gedeeltelijk op elke andere informatorische drager kopiëren, dit uitsluitend voor bewaringsdoeleinden en/of herstelling van het systeem.
 • De Bevoegde Gebruiker beschikt niet over het recht om de databanken of hun bijwerkingen in hun geheel of gedeeltelijk te verhuren, er een sublicentie op te verlenen, te verkopen, te verdelen, uit te lenen of op welke wijze dan ook te verstrekken aan een derde. Bovendien beschikt hij evenmin over het recht de databanken in hun geheel of gedeeltelijk, of de bijwerkingen te kopiëren (met uitzondering van het hierboven bepaalde), samen te voegen, te vertalen of hiervan afgeleide werken te creëren behalve afgedrukte lijsten die de Bevoegde Gebruiker op grond van wettelijke verplichtingen dìent na te komen.
 • Alle opmerkingen in verband met deze gebruiksvoorwaarden worden overgemaakt aan customer@apb.be.

Verantwoordelijkheid van de APB

 • De APB verbindt zich ertoe de nodige zorg te besteden aan de creatie en de bijwerking van de databanken. Zij sluit evenwel de mogelijkheid van vergissingen, onnauwkeurigheden of onvolledigheden in de databanken niet uit, gelet op het volume aan gegevens. ln dit geval zal de APB, zodra zij hiervan kennis heeft, de nodige maatregelen nemen om hieraan in de best mogelijke termijn te verhelpen. De Gebruiker kan hiervoor van de APB geen schadevergoeding eisen, tenzij de APB niet de nodige maatregelen neemt.
 • De APB levert geen gebruiksprogramma van de databanken. De APB waarborgt geen informatica-advies.

Verantwoordelijkheid van de Bevoegde Gebruiker

 • De raadpleging en het gebruik van de gegevens opgenomen in de databanken gelden niet als medisch advies. De raadpleging van de databanken doet geenszins afbreuk aan de deontologische of de professionele aansprakelijkheid van de Bevoegde Gebruiker.
 • Het naleven van de gebruiksvoorwaarden van deze databanken behoort tot de verantwoordelijkheid van de Gebruiker.

Beding ten behoeve van het Softwarehuis

 • Door de aanvaarding van de voorwaarden verbonden aan de gebruikslicentie, aanvaardt de Gebruiker ook dat de gebruiksrechten op de databanken hem rechtstreeks door de APB toegekend worden en niet langer door het Softwarehuis, onverminderd het recht voor deze laatste om zijn diensten met betrekking tot de installatie, implementatie en ondersteuning van de databanken rechtstreeks aan de apotheker te blijven factureren.

Inbreuken

 • Elke inbreuk door de Gebruiker op de voorwaarden verbonden aan de gebruikslicentie brengt onmiddellijk de stopzetting van de levering van de databanken en van de bijwerkingen met zich mee en leidt tot vervolging door de APB, titularis van het auteursrecht op de databanken of hun licentie.
 • Op uitdrukkelijk verzoek van de APB zal het Softwarehuis de toegang tot de databanken schrappen bij gebruikers die het bedrag van de gebruikslicentie niet betaald hebben. De APB verzendt hiertoe een kennisgeving aan de Gebruiker in kwestie, met kopie naar het Softwarehuis van de Gebruiker.

Opzegging

 • De Bevoegde Gebruiker kan de gebruikslicentie opzeggen bij aangetekende brief. Deze opzegging geeft deze geen recht op een gehele of een gedeeltelijke terugbetaling van de prijs van de lopende licentie.
 • © Copyright 2024
 • Algemene Pharmaceutische Bond
 • All rights reserved
 • Disclaimer