Nieuws

Een solide basis voor het medisch-farmaceutisch overleg

Gepubliceerd op 23/04/2015

Het Koninklijk Besluit dat een kader schept voor het medisch-farmaceutisch overleg (MFO) is maandag 20 april verschenen. In de loop van de volgende weken is een nieuwe vergadering met de artsenverenigingen gepland opdat het project van een gemeenschappelijke vzw voor beide beroepen vooruitgang zou kunnen boeken. 

Vooraleer "de voorwaarden en nadere regels waaronder het medisch-farmaceutisch overleg wordt toegepast" vast te stellen, bepaalt het Koninklijk Besluit dat vorige maandag in het Staatsblad werd gepubliceerd, er het belangrijkste doel van, te weten: "het verbeteren van de zorg geleverd aan de patiënt door het op elkaar afstemmen van de respectievelijke rol van artsen en apothekers inzake het rationeel voorschrijven, het afleveren en het veilig gebruiken van geneesmiddelen."
 
Wie overleg zegt, zegt lokale vergaderingen
Het KB stelt dat deze multidisciplinaire samenwerking gebeurt "in lokale vergaderingen waarin de aanwezige artsen en apothekers deelnemen aan een opbouwende bespreking". Over welke thema's? Het KB geeft hiervan een niet-beperkende lijst. Hiertoe behoren onder meer de risicobeheersing (interacties, automedicatie, substitutie), het rationeel voorschrijven van geneesmiddelen, de problemen met polymedicatie of het bevorderen van de therapietrouw. Het KB voegt hieraan toe: "Deze bespreking handelt vooral over de problemen in de praktijk en over mogelijke oplossingen. Tijdens de vergadering worden er, zo veel als mogelijk, aanbevelingen aangenomen om de voorgestelde oplossing toe te passen."
 
Financiële steun
Zoals we u eerder al aankondigden, zal elk jaar een budget toegekend worden om de organisatie van lokale projecten te steunen. Zo zal een bedrag van 980.000 € over deze projecten verdeeld worden, a rato van 2.500 € per goedgekeurd project. Tien 'quality awards' van 2.000 € zullen eveneens elk jaar toegekend worden om de beste projecten te belonen.
 
Omkadering door representatieve beroepsorganisaties
Het KB preciseert verder dat kwaliteitsbevorderende programma's kunnen worden voorgesteld door de representatieve beroepsorganisaties van beide beroepen, evenals door de andere partners op het vlak van de vorming en dat "met het oog op de (facultatieve) ondersteuning van het lokale medisch-farmaceutisch overleg". Precies op dat niveau situeert zich het project dat de APB heeft opgestart om een gemeenschappelijke vzw op te richten voor beide beroepen, een structuur waarmee het mogelijk moet worden om met één stem te spreken waar het MFO betreft. Momenteel wordt er verder nagedacht over dit project. Een nieuwe ontmoeting met de verschillende representatieve organisaties van de artsen zal trouwens in de volgende weken in de APB plaatsvinden.
 
Een solide basis
De APB is zeer tevreden met de publicatie van dit nieuwe KB dat een solide basis vormt waarop eindelijk een echt overleg met de artsen zal kunnen worden gebouwd, dat wil zeggen een concreet en praktisch overleg, gericht op de problemen waarmee men op het terrein en op lokaal niveau te maken krijgt.

  • © Copyright 2024
  • Algemene Pharmaceutische Bond
  • All rights reserved
  • Disclaimer