Wie zijn we

Algemene aankoopvoorwaarden

geldig vanaf 01.01.2020

Art 1. Bestelling van producten en diensten

 • Door het ondertekenen van onze bestelbon of de bestelling uit te voeren aanvaardt en erkent de leverancier onze aankoopvoorwaarden.
 • Indien de leverancier onze bestelling bevestigt met afwijkende algemene voorwaarden, gelden toch onze algemene aankoopvoorwaarden, behalve wanneer er een voorafgaandelijk schriftelijk akkoord is tussen beide partijen.
 • Elke wijziging van de bestelling dient schriftelijk te worden geconfirmeerd door beide partijen.
 • Het bedrag op de bestelbon is de gehele prijs exclusief BTW.

Art 2. Levering van de goederen en diensten

 • Elke levering van goederen dient vergezeld te zijn van een nota die volgende gegevens bevat: het nummer van de bestelbon, het aantal en de omschrijving van de goederen, het aantal verpakkingen, de naam van de vervoerfirma of de vervoerder. De inhoud moet vermeld worden op elke verpakking.
 • De verzendkosten worden ten laste genomen van de leverancier. We verstaan onder verzendkosten: de port- en vrachtkosten, rechten, verpakking, verzekeringen of andere kosten die op de zending zouden kunnen betrekking hebben.
 • De levering gebeurt uitsluitend op het adres, vermeld op de bestelbon. De ontvanger krijgt voldoende tijd om de afgeleverde goederen aan een eerste oppervlakkige controle te onderwerpen (hoeveelheid en conformiteit). Indien dit door de vervoerder niet wordt toegestaan, behoudt APB zich het recht voor, om binnen de twee werkdagen na ontvangst van de bestelling de leverancier van eventuele tekortkomingen in kennis te stellen.
 • De levering moet gebeuren tijdens de openingsuren van de kantoren van APB.
 • .

Art 3. Leveringstermijn

 • De leveringstermijn voor goederen en/of diensten aangeduid in de bestelbon dient strikt te worden nagekomen, behalve overmacht of een voorafgaande afwijkende en schriftelijk overeenkomst tussen de partijen. De aanvaarding van de bestelbon door de leverancier houdt voor de leverancier de formele verbintenis in de leveringstermijn na te komen.
 • Indien de bestelling of een gedeelte ervan niet geschiedt vóór het einde van de voorziene leveringstermijn, behoudt APB zich, naar zijn enige keuze het recht om zonder nadere ingebrekestelling, de volledige bestelbon of het overblijvende gedeelte ervan te annuleren en dit zonder voorafgaande kennisgeving.
 • APB zal, bij gehele of gedeeltelijke niet-levering binnen de overeengekomen termijn, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling gerechtigd zijn op een schadevergoeding gelijk aan 8 %, onverminderd houdt APB zich het recht voor om schadevergoeding te eisen voor geleden schade als gevolg van deze gehele of gedeeltelijke nietlevering binnen de overeengekomen termijn.

Art 4. Verpakking

 • Het verpakken van de goederen valt onder de verantwoordelijkheid van de leverancier, deze moet garanderen dat het product zonder schade getransporteerd, behandeld, opgeslagen kan worden.
 • Tenzij anders gestipuleerd door de APB worden de verpakkingen teruggenomen door de leverancier en zijn de kosten ten zijne lasten.

Art 5. Conformiteit

 • a) De leverancier waarborgt dat de goederen en/of diensten conform zijn aan wat in het contract/bestelbon is bepaald, in geval van goederen, deze gebruiksklaar zijn, vrij zijn zichtbare en verborgen gebreken, voldoen aan alle gangbare eisen inzake betrouwbaarheid en levensduur, conform zijn aan de Belgische wettelijke en reglementaire normen. De leverancier is eveneens verantwoordelijk voor alle kosten om deze kwaliteit te controleren
 • b) De leverancier moet op zijn kosten alle goederen / diensten die niet aan de voorwaarden onder a) voldoen geheel of gedeeltelijk vervangen door goederen / diensten die in overeenstemming zijn met het contract / de bestelbon.
 • Indien het product/ de dienst niet conform is, dan zal dit worden gemeld aan de leverancier. Indien deze de niet conformiteit niet wenst te herkennen zal er eerst gemedieerd worden tussen beide partijen om tot een vergelijk te komen. Indien dit niet mogelijk is zullen er verdere juridische stappen worden ondernomen.

Art 6. Overdracht van eigendom

 • De overdracht vindt plaats na de volledige aanvaarding van de goederen door APB en de betaling van de facturen

Art 7. Facturatie

 • Facturen zijn betaalbaar 30 dagen einde maand na ontvangst van een conforme factuur, met vermelding van het bestelbon-nummer. Facturen kunnen worden verzonden, per mail verstuurd worden naar payables@apb.be. Alleen correct verstuurde facturen kunnen aanvaard worden

Art 8. Toepasselijk recht Bevoegde rechtbank

 • Art 8. Toepasselijk recht Bevoegde rechtbank Deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. Ingeval van betwistingen zijn de Rechtbanken en hoven van Brussel bevoegd.


 • © Copyright 2021
 • Algemene Pharmaceutische Bond
 • All rights reserved
 • Disclaimer