Wie zijn we

Privacy Policy

Informatieverstrekking door de verwerkingsverantwoordelijke aan de betrokkene bij de verkrijging van persoonsgegevens


De ontvangen persoonsgegevens worden verkregen door:

APB – Association Pharmaceutique Belge-Algemene Pharmaceutische Bond
Zetel : Archimedesstraat 11
Receptie : Stevinstraat 137
1000 Brussel, België
+32 (0)2 285 42 00
+32 (0)2 285 42 85
gdpr@apb.be
www.apb.be


2. Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

(a) de toestemming van de betrokkene, of

(b) de noodzaak voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of

(c) de noodzaak om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op APB rust, of

(d) de noodzaak voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen.


3.1 APB gebruikt de persoonsgegevens om de betrokkene in staat te stellen de diensten die door APB worden aangeboden, te gebruiken. APB gebruikt daarbij enkel persoonsgegevens die toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt zijn tot wat noodzakelijk is voor die doeleinden.


3.2 APB verbindt zich ertoe de persoonsgegevens alleen maar te gebruiken of aan derden te bezorgen voor het goed beheer van hun eigen contacten met hun leden of voor de optimalisering en de verbetering van de diensten die door APB worden aangeboden en die ontwikkeld werden in het kader van zijn taak (zie Wettelijke vermeldingen – Deontologie – A. Kwaliteit van de inhoud).


4. De persoonsgegevens worden ontvangen door de diensten bij APB die betrokken zijn bij de uitvoering of de ondersteuning van de dienst waarvan de betrokkene gebruikt maakt.


5.1 De persoonsgegevens zullen worden opgeslagen gedurende de termijn dat de betrokkene de diensten van APB gebruikt en tot op het moment dat de betrokkene de dienst stopzet.


5.2 Na deze termijn zullen de persoonsgegevens worden blijven bewaard, met het oog op archivering in het algemeen belang. Hiertoe treft APB technische en organisatorische maatregelen om met name de inachtneming van het beginsel gegevensminimalisering te verzekeren.


6. De betrokkene heeft het recht APB te verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.


7.1 Indien de verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op basis van de toestemming van de betrokkene, heeft de betrokkene het recht zijn toestemming te allen tijde in te trekken door aan APB te vragen zijn persoonsgegevens te verwijderen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. Daarvoor volstaat het een e-mailbericht naar customer@apb.be te sturen.


7.2 APB zal zonder onredelijke vertraging op dit verzoek ingaan, voor zover deze verwijdering geen inbreuk vormt op de neergelegde wettelijke verwerkingsverplichting die op APB rust. De verwijdering is niet mogelijk wanneer de verwerking gegrond is op redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid


7.3 Wanneer APB de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt APB, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat de betrokkene de verwerkingsverantwoordelijken heeft verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen.


8. De betrokkene heeft het recht klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Voor België is dit de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL:https://www.privacycommission.be/nl


9.1 Indien de verwerking gebeurt op basis van de verwerkingsgronden opgenomen in artikel 2.2, dan is de verstrekking van persoonsgegevens een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten dan wel een wettelijke of contractuele verplichting. De betrokkene is bijgevolg verplicht de persoonsgegevens te verstrekken.


9.2 Indien de betrokkene de persoonsgegevens niet verstrekt, kan hij geen gebruik maken van de betreffende diensten die door APB worden aangeboden.


10. Indien de persoonsgegevens verder zullen verwerkt worden voor een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, verstrekt APB de betrokkene vóór die verdere verwerking informatie over dat andere doel en alle relevante verdere informatie.


  • © Copyright 2021
  • Algemene Pharmaceutische Bond
  • All rights reserved
  • Disclaimer