Juridische vragen

Juridisch Algemeen

Gepubliceerd op 26/03/2020


Indien ik alleen ben in mijn apotheek en ik besmet ben met het coronavirus, moet ik de apotheek dan sluiten?

Ja,Indien u in de onmogelijkheid verkeerd om alleen in de apotheek te werken en het onmogelijk is om een apotheker vervanger te vinden, dan kan u de apotheek sluiten. Als de sluiting minder dan 60 dagen bedraagt: dan zijn er geen specifieke formaliteiten worden vervuld, in het kader van de continuïteit van de zorg adviseren wij u echter om met een poster de patiënten uit te nodigen om naar de dichtstbijzijnde apotheek te gaan, met duidelijke vermelding van de adressen.


Kan ik patiënten weigeren die contant willen betalen?

Nee,U kan aan de patiënten aanraden omwille van hygiënische redenen om met bancontact te betalen. Maar indien een patiënt enkel over cash geld beschikt, kan u niet weigeren om af te leveren. Wij raden u aan om de hygiëne maatregelen te volgen ( wassen van de handen) u vindt hier een affice gemaakt door comeos om het elektronisch betalen aan te moedigen.


Kan ik een affiche ophangen die de patiënten met het coronavirus uitnodigt om niet naar de apotheek te komen?

JA,maar de apotheker kan de toegang aan een zieke covid19 patiënt niet ontzeggen, maar u kunt de poster als bijlage daadwerkelijk gebruiken en de volgende instructies doorgeven ( zie bijlage). De volgende boodschap kan worden gegeven: “om de besmetting van andere personen te vermijden, is het aangewezen voor de patiënten met de ziekte COVID-19 om niet zelf naar de apotheek te komen zich op een afstand van andere mensen te houden, zijn mond en zijn neus te bedekken bij het niezen of hoesten, zijn zakdoekjes in een afgedekte vuilnisbak te doen en zijn handen regelmatig te wassen. “


Kunnen apotheken worden opgevorderd om de continuïteit van de zorg te waarborgen en wie heeft de leiding over deze vordering?

Ja, de apothekers kunnen indien nodig worden opgevorderd om de continuïteit van de zorg te waarborgen. Deze opvordering kan gebeuren op initiatief van de provinciegouverneur of de provinciale geneeskundige commissie. Wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen Art 28 §2 (….) Bij tekortkoming of ontoereikendheid, doet de geneeskundige commissie, op eigen initiatief of op verzoek van de gouverneur van de provincie, een beroep op de medewerking van de in paragraaf 1 bedoelde beroepsverenigingen, groeperingen of werkgevers, of beoefenaars met het oog op het inrichten of het aanvullen van de lokale organisatie van de medische permanentie. Code van de farmaceutische plichtenleer: Artikel 33 Bij buitengewone omstandigheden, zoals epidemieën, grote rampen, enz. schikt de apotheker zich naar de instructies van de bevoegde autoriteiten.


Mag men de prijs verhogen van de mondmaskers in functie van de vraag?

Neen, hoewel de prijs op mondmaskers niet gereglementeerd is en de vrije concurrentie dus mag spelen bepaalt de Besluitwet van 14 mei 1946 dat het verboden is om misbruik te maken van een situatie van schaarste. De apotheker mag als zorgverlener dus geen misbruik maken van de situatie door kopers  (maar zoals vereist door de huidige regelgeving met prioriteit aan de gezondheidszorgbeoefenaars) exorbitante prijzen aan te rekenen. De FOD Economie informeert ons dat dergelijk gedrag strafbaar is (boete, zie gevangenisstraf). In geval van overtreding zullen er sancties worden opgelegd. 

De orde van de apothekers herinnert de apotheker, in zijn communicatie van 5 april, aan zijn rol als zorgverstrekker en benadrukt de volgende twee artikels van de deontologische code: 

Artikel 1 bepaalt dat "de apotheker ten dienste staat van de volksgezondheid" en "zijn beroepsactiviteit uitoefent in het belang van de patiënt". 

Volgens artikel 15 oefent de apotheker "in de eerste plaats een gezondheidszorgberoep uit, wat inhoudt dat zijn activiteit niet verward mag worden met de uitbating van een handelszaak. In het belang van de volksgezondheid en om het vertrouwen van de patiënt niet te schaden, vermijdt hij in zijn beroepsactiviteit elke commerciële overdrijving". 


Ik heb een chronische patiënt uit de apotheek, die vast zit in het buitenland ten gevolge van de pandemie. Hij vraagt me om zijn medicijnen naar hem op te sturen. Kan ik dat doen?

Zolang  u in het bezit bent van een voorschrift opgemaakt door een Belgische arts, kan u in uitzonderlijke omstandigheden gemotiveerd door de patiënt (wat hier het geval is) geneesmiddelen, door een door de apotheker titularis aanbevolen koerier afleveren. 

De apotheker moet echter de volgende regels in acht nemen: 

 • De levering moet gebeuren op een wijze die het recht van de patiënt op bescherming van zijn privé - leven eerbiedigt. De minister van Volksgezondheid heeft de bevoegdheid dit nader te regelen.  

 • De apotheker moet erover waken dat de levering gebeurt met inachtneming van de vereisten van zijn verplichtingen en verantwoordelijkheden inzake farmaceutische zorg.  

 • De levering moet gebeuren vanuit de apotheek.  

 • De geneesmiddelen, medische hulpmiddelen of grondstoffen moeten afgeleverd, verzonden en geleverd worden volgens de vereiste voorwaarden, met name inzake bewaring, zodat de kwaliteit en de werkzaamheid ervan bewaard blijven. 

 • Het geneesmiddel voor menselijk gebruik moet worden verzonden in een verzegelde verpakking die de naam en het adres van de patiënt draagt.

 • Het geneesmiddel voor menselijk gebruik moet worden verzonden in een verzegelde verpakking die de naam en het adres van de patiënt draagt. 

 • De apotheker moet de levering verzekeren binnen de 2 werkdagen na de ontvangst van de bestelling, tenzij anders overeengekomen met de patiënt. Kan de apotheker die termijn niet respecteren, dan moet hij de patiënt informeren. 

 • Indien de aard van de geleverde geneesmiddelen, medische hulpmiddelen of grondstoffen dit vereist, moet de apotheker een snelle levering verzekeren aangepast aan die aard. 

 • De apotheker moet zich ervan verzekeren dat het geneesmiddel, het medisch hulpmiddel of de grondstof zoals geleverd overeenkomt met de bestelling van de patiënt 


Wij raden u aan een kopie van het voorschrift  in een gesloten enveloppe bij te voegen om te bewijzen dat deze producten noodzakelijk zijn voor de voortzetting van de behandeling. 

Voor mensen buiten de Europese Unie is het raadzaam om contact op te nemen met de ambassade van het land van bestemming om te controleren of er geen bijkomende eisen zijn. 

Er bestaan speciale regels voor verdovende, psychotrope en hormonale producten.  


https://www.fagg.be/nl/MENSELIJK_gebruik/bijzondere_producten/speciaal_gereglementeerde_stoffen/verdovende_middelen_psychotropenBijkomende vragen

Indien u nog bijkomende vragen heeft kan u deze naar het speciaal corona adres sturen via onderstaande link:Info-Corona@apb.be
 • © Copyright 2024
 • Algemene Pharmaceutische Bond
 • All rights reserved
 • Disclaimer