Wetenschappelijke vragen en aanbevelingen

Coronavirus (COVID-19): Zuurstof: maatregelen, richtlijnen en communicatie

​Doel:

Door de stijgende vraag naar zuurstof de laatste weken, zijn er dringende maatregelen en richtlijnen nodig om zo veel mogelijk de zuurstofbevoorrading te blijven garanderen en dit voor de patiënten die het meest nodig hebben. We wensen eventuele tekorten aan zuurstofbevoorrading en -belevering te voorkomen en een betere verspreiding te krijgen van de bestaande middelen in het kader van de Corona-crisis. We roepen alle actoren op om hun verantwoordelijkheden correct op te nemen en een éénduidige en uniforme communicatie te voeren over deze richtlijnen. Dat is cruciaal.

 

Maatregelen met onmiddellijke ingang:

Verbeteren van voorraad – Maatregelen op niveau van de aanbodzijde :

1. Er worden nergens meer reserves of buffervoorraden aangelegd "in case of". Niet in de thuissetting, niet in WZC, niet in de apotheken, … Hamstergedrag is onverantwoordelijk gedrag.

2. Alle ongebruikte zuurstofconcentratoren, lege zuurstofflessen, zuurstofmateriaal, … en ook alle (recent) ingeslagen hamsterstock (zie punt 1) wordt onmiddellijk gemeld aan de zuurstofleverancier-eigenaar en door hen opgehaald.

3. Alle vormen van zuurstoftherapie (zuurstofconcentrator, gasvormige zuurstof en ook vloeibare zuurstof) zijn voortaan overal inzetbaar ook in de ambulante setting en dit via de officina-apotheken, uiteraard rekening houdende met de indicatiestelling en het daarvoor benodigde debiet en materiaal. De terugbetaling voor vloeibare zuurstof is geregeld en wordt gegarandeerd, ook via de officina-apotheken! De technische uitvoering daarvoor is bezig. De bevoorrading primeert. Sinds 08/04/2020 zijn immers alle machtigingen en terugbetalingsvormen reglementair onderling uitwisselbaar zijn.

4. Er worden nieuwe pistes van voorraad uitgerold. Zo wordt vb. in spoed geregeld nu dat een nieuwe leverancier zijn zuurstofconcentratoren terugbetaald mag uitleveren vanaf 10/04/2020. Ook die terugbetalingsmodaliteiten worden uitgewerkt en gegarandeerd. Opnieuw is de bevoorrading prioritair.


Beperken van de instroom van nieuwe zuurstof-behoevende patiënten in de ambulante setting (thuis of woonzorgcentrum) – Maatregelen op niveau van de vraagzijde :

1. Zuurstof-afhankelijke of – behoevende patiënten die vandaag opgenomen zijn in het ziekenhuis mogen niet ontslaan worden uit de ziekenhuizen, waar er nog wel capaciteit is van bedden en zuurstof. Deze patiënten keren dus voorlopig niet naar huis, niet naar het woonzorgcentrum (WZC) noch naar een schakelzorgcentrum.

2. We herinneren er aan dat zuurstoftherapie-instelling (installatie of wijzigingen) het domein zijn van de behandelende arts. Er mogen geen nieuwe installaties meer uitgevoerd of besteld worden, indien de arts zijn patiënt niet gezien heeft en hiervoor geen voorschrift op patiëntnaam heeft opgemaakt. De behandelende artsen beslissen over de instelling van zuurstoftherapie en dienen hier gezien de mogelijke penurie behoedzaam om te springen met het inzetten van de zuurstofbehandeling.

3. Leveringen bij de zuurstofleveranciers, worden enkel nog aanvaard als die besteld worden door een (ziekenhuis)apotheker. Dat is in de eerste plaats uw gebruikelijk apotheker, ook voor de WZC. Tijdens weekends zijn er ook de apotheken van wacht waarvan u de gegevens kunt vinden via www.apotheek.be. Alle andere telefonische aanvragen & mails van WZC, patiënten, … worden niet meer uitgevoerd door de leveranciers. WZC, patiënten, … mogen zelf niet bestellen. De apothekers staan vervolgens in voor het contact en het briefen van de patiënten, de WZC, …


 
Maatregelen op het niveau van de "dispatch" of "telefonie":​

1. Vanaf vrijdag 24 april om 8.00 uur kan de apotheker een ticketing systeem gebruiken dat door de zuurstofleveranciers is ontwikkeld in het kader van Covid-19, om een aanvraag voor zuurstof online in te dienen. Die wordt vervolgens geregistreerd door één van de zuurstofleveranciers, in functie van hun beschikbaarheid. De apotheker ontvangt een bevestiging als het "ticket" aanvaard is. Je hoeft dus niet meer zelf alle leveranciers één voor één op te bellen. De bestellingen zullen enkel behandeld worden door de leveranciers in chronologische volgorde van de aanvragen ("first come, first serve").

Wanneer kan je het systeem gebruiken? Hoe moet je het gebruiken? Alle informatie vind je terug in dit informatiedocument. Daar vind je ook nog eens de modaliteiten in terug voor wat betreft het voorschrift en de terugbetaling van zuurstoftherapie.


 Maatgelen op het niveau van het transport en de leveringen:

1. Indien een bepaalde leverancier wel zuurstofvoorraad heeft, maar niet kan uitleveren wegens een gebrek aan personeel, chauffeurs, voertuigen, logistiek… zal dat bedrijf beroep doen op zijn collega's, Defensie en/of de civiele bescherming.

Deze optie is het meest zinvol indien het om een levering gaat naar een WZC, waar verplegend personeel met ervaring de installatie van de zuurstof mee kan verzorgen.En als allerlaatste maatregel – helemaal geen voorkeur, en enkel als het echt niet anders kan:

1. Indien de patiënt echt te zuurstof-behoevend is en het hoogdringend is, en er op korte termijn geen enkele oplossing van snelle ambulante belevering kan gevonden en aangeboden worden, is de enige overgebleven optie een opname in een ziekenhuis.

Deze maatregel willen we absoluut zo veel mogelijk vermijden. We roepen dus nogmaals alle actoren in het zorgveld op om eerst in te zetten op bovenstaande richtlijnen en maatregelen, in het belang van onze patiënten.


Ter herinnering: betreffende zuurstoftherapie:

  • Palliatieve zorg: gasvormige zuurstof of zuurstofconcentrator of vloeibare zuurstof zijn inzetbaar
  • Acute hypoxemie: gasvormige zuurstof of zuurstofconcentrator of vloeibare zuurstof zijn inzetbaar
  • Langdurige zuurstoftherapie thuis: gasvormige of zuurstofconcentrator of vloeibare zuurstof zijn inzetbaar
  • Clusterhoofdpijn: enkel gasvormige zuurstof is inzetbaar, wegens hoge debieten nodig 12L/min  

Dit mits rekening te houden met het nodige debiet voor de patiënt. Een zuurstofconcentrator heeft een maximaal debiet van 4L/min. Voor hogere debieten moet men gasvormige of vloeibare zuurstof inzetten.


 

Artikel in PDF:

CORONAVIRUS_ZUURSTOF_MAATREGELEN_RICHTLIJNEN_COMMUNICATIE_14_04_20.pdf


 


  • © Copyright 2020
  • Algemene Pharmaceutische Bond
  • All rights reserved
  • Disclaimer