Pers mededelingen

Kwaliteit van magistrale bereidingen in de officina-apotheek Laat ons onbezonnen veralgemeningen vermijden!

Gepubliceerd op 26/01/2016

​​De APB neemt akte van de resultaten van de nieuwe enquête van Test-Aankoop over de kwaliteit van magistrale bereidingen, maar betreurt dat hieruit overhaaste conclusies getrokken kunnen worden. Des te meer omdat het aangetroffen probleem reeds geïdentificeerd werd en dat de nodige maatregelen om dit op te lossen reeds gedefinieerd zijn. De APB zal zich onverminderd inzetten om de kwaliteit en de meerwaarde van de bereidingen van apothekers te garanderen.

Brussel, 26 januari 2016 – In haar magazine Test Gezond nr. 131 publiceert Test-Aankoop de resultaten van een nieuwe enquête over de kwaliteit van bereidingen in de apotheek. Volgens deze enquête zou 80% van de onderzochte bereidingen niet conform zijn. Is de situatie werkelijk zo dramatisch als dit percentage laat uitschijnen? Gelukkig niet! Een aantal verduidelijkingen dringen zich op…

De APB is zich heel goed bewust van de moeilijkheden die gepaard gaan met de realisatie van extreem laag gedoseerde bereidingen ‒ het type bereiding waarover Test-Aankoop zich gebogen heeft. De genoemde graad van non-conformiteit die waargenomen werd in de enquête, is echter geenszins te wijten aan de competentie of inzet van de apothekers, maar wel aan de aard van dit type bereidingen. Dit probleem is trouwens verduidelijkt in het artikel van Test Gezond door prof. Jean-Paul Remon van de Universiteit Gent.

Zelfs bij het minutieus opvolgen van het protocol voor extreem laag gedoseerde bereidingen, halen apothe-kers niet altijd optimale resultaten. In samenwerking met het fagg werden tests uitgevoerd om de oorzaken hiervan te achterhalen. Deze tests hebben ons de mogelijkheid gegeven om het probleem te identificeren en concrete maatregelen te definiëren om dit op te lossen. Helaas laat de officiële publicatie van deze maat-regelen voor goed gebruik op zich wachten en zien de apothekers zich genoodzaakt een inadequaat protocol toe te passen voor dit type bereidingen. De APB is zeker vragende partij voor een snelle aanpassing van de protocollen in kwestie.

De APB betreurt ten zeerste dat de verkregen resultaten over een complexe bereiding ‒ waarvan het pro-bleem bekend is en waarvoor reeds maatregelen geformuleerd werden ‒ gebruikt kunnen worden om over-haaste conclusies te trekken over de kwaliteit van het geheel van magistrale bereidingen die gerealiseerd worden in de apotheek. En dit vooral omdat Test-Aankoop op de hoogte was van de voorgestelde maatregelen.

Gezien hun specifieke toegevoegde waarde binnen het therapeutisch arsenaal, zijn de magistrale bereidin-gen één van de grootste prioriteiten voor de APB. In samenwerking met het fagg worden er voortdurend inspanningen geleverd op dat gebied. Verschillende aanbevelingen die Test-Aankoop voorstelt (het opstellen van kwaliteitsindicatoren of de mogelijkheid om complexe bereidingen te delegeren, bijvoorbeeld) werden reeds geformuleerd door de APB en worden momenteel besproken met de autoriteiten. De APB werkt bovendien ook aan het opzetten van een systeem van zelfcontrole voor de bereidingen, dat bijkomende garanties kan bieden op het niveau van hun kwaliteit en conformiteit.

De APB zal er alles aan blijven doen om de kwaliteit en meerwaarde van de bereidingen van apothekers te garanderen. Het gaat over een belangrijk werkpunt en we nodigen alle betrokken partijen uit om daar op constructieve wijze aan bij te dragen en overhaaste conclusies of onbezonnen oordelen te vermijden.

Voor meer informatie

De woordvoerders van de APB staan ter beschikking van de pers voor alle bijkomende inlichtingen:

  1. Jan Depoorter (NL): 0486 34 31 26 – jan.depoorter@apb.be

Alain Chaspierre (FR): 0476 66 43 59 – alain.chaspierre@apb.be

  • © Copyright 2024
  • Algemene Pharmaceutische Bond
  • All rights reserved
  • Disclaimer